BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­ğaç­lan­dır­ma­ tam gaz

A­ğaç­lan­dır­ma­ tam gaz

Çev­re Ba­kan­lı­ğı­nın Ey­lem P­la­nı kap­sa­mın­da ö­nü­müz­de­ki yıl 7 bin hek­tar a­la­na ye­ni a­ğaç di­kile­cek> Şükran Kaban ANKARA Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı hem eroz­yon­la mü­ca­de­le hem de ye­ni alan­la­rın ağaç lan­dı­rıl­ma­sı kap­sa­mın­da önü­müz­de­ki yıl 7 bin hek­tar ala­na ye­ni ağaç­lar di­kil­me­si­ni sağ­la­ya­cak. Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı Ağaç­lan­dır­ma ve Eroz­yon Kon­tro­lü Se­fer­ber­li­ği Ey­lem Pla­nı kap­sa­mın­da 2009 yı­lı ağaç­lan­dır­ma, eroz­yon­la mü­ca­de­le ve or­man­la­rın ye­ni­len­me­siy­le il­gi­li he­def­le­ri­ni be­lir­le­di. HEDEF BELİRLENDİ Ba­kan­lı­ğın büt­çe ta­sa­rı­sın­da yer alan he­def­le­ri­ne gö­re 2009 yı­lı için 22 bin hek­tar alan ye­ni ağaç­lan­dır­ma sa­ha­sı ola­rak be­lir­len­di. Ba­kan­lık bu­nun 7 bin hek­tar alan­lık bö­lü­mü­ne önü­müz­de­ki yıl ye­ni ağaç di­ke­cek. Ba­kan­lık, büt­çe ta­sa­rı­sın­da, 2007 yı­lı so­nu­na ka­dar top­lam 1 mil­yon 954 bin hek­tar alan­da ye­ni ağaç­lan­dır­ma ya­pıl­dı­ğı be­lir­ti­le­rek, 2008 yı­lı için­de ise 7 bin hek­tar­lık alan­da bu ça­lış­ma­la­rın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği be­lir­til­di. REHABİLİTE EDİLECEK Büt­çe ta­sa­rı­sın­da or­man­la­rın yüz­de 49’unun bo­zuk va­sıf­lı ol­du­ğu be­lir­ti­le­rek, bu kap­sam­da özel­lik­le me­şe, se­dir ve ar­dıç ben­ze­ri bo­zuk or­man alan­la­rın­da re­ha­bi­li­tas­yon ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­dı­ğı vur­gu­lan­dı. Büt­çe ta­sa­rı­sın­da 2008 yı­lın­da 4 bin hek­tar alan­da re­ha­bi­li­tas­yon ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı­ğı be­lir­ti­lir­ken, 2009 yı­lı he­de­fi­nin ise 30 bin hek­tar alan ola­rak be­lir­len­di­ği ifa­de edil­di. Ba­kan­lık eroz­yon kon­tro­lü kap­sa­mın­da da 2009 yı­lın­da 60 bin hek­tar alan­da ça­lış­ma ya­pa­cak. Büt­çe ta­sa­rı­sın­da 2008 yı­lın­da 21 bin 500 hek­tar­lık alan­da eroz­yon­la mü­ca­de­le ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı­ğı kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT