BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İz­mir’de ar­se­nik­li su ­de­ğer­le­ri hâ­lâ yük­sek

İz­mir’de ar­se­nik­li su ­de­ğer­le­ri hâ­lâ yük­sek

İz­mir’de, çe­şit­li il­çe­ler­de­ki 20 nok­ta­dan alı­nan su ör­nek­le­ri­nin ar­se­nik de­ğe­ri açık­lan­dı. Bu­na gö­re 14 nok­ta­dan alı­nan ör­nek­ler­de­ki ar­se­nik ora­nı, sı­nır de­ğer olan 10 mik­rog­ra­mın çok üze­rin­de çık­tı.İz­mir’de, çe­şit­li il­çe­ler­de­ki 20 nok­ta­dan alı­nan su ör­nek­le­ri­nin ar­se­nik de­ğe­ri açık­lan­dı. Bu­na gö­re 14 nok­ta­dan alı­nan ör­nek­ler­de­ki ar­se­nik ora­nı, sı­nır de­ğer olan 10 mik­rog­ra­mın çok üze­rin­de çık­tı. İz­mir Va­li­li­ğinden ya­pı­lan açık­la­ma­da, 3 Ka­sım­da Bay­rak­lı, Bal­ço­va, Bu­ca, Çiğ­li, Me­ne­men, Gü­zel­bah­çe, Kar­şı­ya­ka, Ko­nak, Men­de­res ve Nar­lı­de­re il­çe­le­ri­nin ba­zı semt­le­rin­den su ör­ne­ği alın­dı­ğı ve bun­la­rın öl­çü­mü­nün ya­pıl­dı­ğı be­lir­til­di. Bu­na gö­re, en yük­sek öl­çüm, 40 mik­rog­ram ile Ko­nak il­çe­si Al­san­cak sem­ti ve Me­ne­men il­çe­sin­de sap­ta­nır­ken, Ko­nak’ın ba­zı semt­le­rin­de, Bay­rak­lı, Bor­no­va, Çiğ­li, Kar­şı­ya­ka, il­çe­le­rin­de­ki öl­çüm so­nuç­la­rı ar­se­nik ora­nı 39.2-35 mik­rog­ram ara­sın­da çık­tı. Bal­ço­va, Gü­zel­bah­çe, Nar­lı­de­re ve Ko­nak’ın ba­zı semt­le­rin­de su­da­ki ar­se­nik ora­nı 18-24.4 mik­rog­ram ara­sın­da öl­çü­lür­ken, Bor­no­va’nın Pı­nar­ba­şı sem­ti, Bu­ca, Ga­zi­emir, Ko­nak’ın ba­zı semt­le­ri ve Men­de­res il­çe­le­rin­de de oran sı­nır de­ğer olan 10’un çok al­tın­da çık­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT