BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Te­mel, has­ta ar­ka­da­şı Dur­sun’u çok so­ğuk bir kış gü­nün­de zi­ya­re­te git­miş­ti;Te­mel’in ye­ri Te­mel, has­ta ar­ka­da­şı Dur­sun’u çok so­ğuk bir kış gü­nün­de zi­ya­re­te git­miş­ti; “-­Yol­lar buz tut­muş... Yü­rü­me­nin imkâ­nı yok... Bir a­dım a­tı­yor­sun, i­ki a­dım ge­ri ka­yı­yor­sun...” ­Dur­sun’un bu i­şe ak­lı pek er­me­di: -­Her a­dım­da i­ki a­dım ge­ri ka­yı­yor­san bu­ra­ya na­sıl ge­le­bil­din pe­ki?... “-­Ya­rı yol­da sa­na gel­me­nin imkân­sız ol­du­ğu­nu an­la­dım, ge­ri dö­nüp e­vi­me doğ­ru yü­rü­me­ye baş­la­dım...” ­iti­raf re­yo­nu (...i­sim: sü­ley­man çif­çi ...şe­hir: bi­lin­mi­yor ...yaş: hiç bi­lin­mi­yor) As­ker­de çar­şı ce­za­lı­sı ar­ka­da­şı­mın ni­şan­lı­sı­nın do­ğum gü­nüy­dü... ­Ni­şan­lı­sı da ay­nı şe­hir­de ü­ni­ver­si­te öğ­ren­ci­si... ­Kı­zın kal­dı­ğı yur­dun ad­re­si­ni ver­di, ben­den o­na bir bu­ket gül yap­tır­ma­mı is­te­di... ­Ben de çi­çek­çi­ye gi­dip, çi­çe­ği yap­tır­dım, ad­re­si ver­dim... O gün pa­zar ol­du­ğun­dan e­le­ma­nı i­zin­liy­miş, çi­çek­çi be­nim gö­tür­mem ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di... ­Ben de ta­mam de­yip çık­mış­tım... 20 da­ki­ka yü­rü­düm, bu­la­ma­yın­ca çi­çek­le­ri çö­pe at­tım... Ar­ka­da­şı­ma da çi­çek­le­ri gön­der­di­ği­mi söy­le­dim... Ku­su­ra bak­ma dos­tum, be­ni af­fet... (o­mer.soz­tu­tan@tg.com.tr - i­ti­raf e­din, re­zil e­de­lim...) biz­den ha­ber­ler Re­cep’in ka­yın­ba­ba­sı Ad­nan A­bi, her i­şi­ni son za­man­la­ra te­hir et­me­yi a­lış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­miş­tir... En son A­vus­tur­ya va­tan­da­şı ol­mak i­çin baş­vur­muş a­ma iş­lem­le­ri ta­mam­lan­ma­mış­tır... ­Ney­se, ge­çen­ler­de cep te­le­fo­nu­na Al­man­ca bir me­saj ge­lir; “-1 O­cak ta­ri­hi­ne ka­dar ge­rek­li bel­ge­le­ri te­min et­mez i­se­niz, va­tan­daş­lık baş­vu­ru­nuz ip­tal e­di­le­cek ve Türk Kon­so­los­lu­ğu­na bil­gi ve­ri­le­cek... (F­ra­u Mül­ler)...” Bi­zim­ki SMS’i a­lın­ca te­laş­la­nır... Me­saj ge­len nu­ma­ra­yı a­ra­yıp bi­raz da­ha sü­re al­mak is­ter a­ma a­ra­nı­lan nu­ma­ra ka­pa­lı çı­kar hep... ­Kı­zı­nı a­rar, “Yav­rum sen bu iş­le­ri yap­tın, ne­ler la­zım” di­ye bil­gi a­lır... ­He­men kon­so­los­luk­ta iş­le­ri­ni hal­le­der... Da­ha son­ra da A­vus­tur­ya Ma­ka­mın­da me­saj a­tan ba­yan­la gö­rü­şüp va­tan­daş­lık iş­le­mi­ni ta­mam­lar. ­Son­ra be­ra­ber o­tu­rur­lar­ken iş­lem­le­ri yap­tı­ğı­nı söy­ler... Re­cep de o­na şöy­le der; “-­Sa­na ge­çen­ler­de bir şa­ka yap­tık kı­zın­la be­ra­ber... O me­sa­jı biz gön­der­dik...” Her za­man­ki gü­ler yüz­lü i­fa­de­siy­le gü­ler Ad­nan A­bi... mu­hab-­BET... ­Bir ka­fe­nin ö­nün­den ge­çi­yo­rum, i­çe­ri­de he­ye­can­lı bir şe­kil­de Fe­ner ma­çı iz­le­ni­yor... ­Bak­tım dı­şa­rı­da du­ran bir am­ca var sor­dum, “Gol var mı” di­ye... O da “E­du” at­tı de­di... Yü­rü­me­ye de­vam e­der­ken bir yan­dan da dü­şü­nü­yo­rum “A­ca­ba han­gi ­ta­ra­fın ka­le­si­ne at­tı” di­ye... ­Bu­nu ya­yın­la­yın lüt­fen, bel­ki E­du da o­kur... (...İl­han Din­çer) *** S­tar’da Ar­se­nal-F.Bah­çe ma­çı­nı iz­li­yo­rum... Ma­çın 43. da­ki­ka­sı fa­lan. Ar­se­nal git­tik­çe bas­tı­rı­yor, s­pi­ker Sab­ri U­gan ma­çın ne­re­dey­se ya­rı sa­ha­da oy­nan­dı­ğı­nı söy­le­mek is­ti­yor; “-­De­yim ye­rin­dey­se Ar­se­nal ma­çı kırk met­re­de oy­na­ma­ya baş­la­dı...” Ben bu cüm­le­de bir de­yim gö­re­me­dim, ya siz?... (...Ra­şit Şa­hin’den) tu­zak­tan ku­man­da (...STAR-Des­ti İz­di­vaç-Es­ra Erol’u du­mur eden di­ya­log­lar) RA­MİZ DE­DE: Her ba­şa­rı­lı er­ke­ğin ar­ka­sın­da bir ba­yan ya­tar. ES­RA EROL: ... ... AV­Nİ AM­CA: Tür­ki­ye’de kız kıt­lı­ğı var. Bu­ra­dan baş­ba­ka­nı­ma ses­le­ni­yo­rum Tür­ki­ye’ye it­hal ka­rı ge­tir­sin. ES­RA EROL: ... ... ALİ AM­CA: Prog­ra­ma gel­me­den ön­ce İs­tik­lal Cad­de­si’nde 4 ki­lo­met­re yü­rü­yüp kıs­met ara­dım. Ga­la­ta­sa­ray Li­se­si’nin ora­lar kay­nı­yor. ES­RA EROL: ... ... İH­SAN BEY: Ça­lış­ka­nım, ba­şa­rı­lı­yım, şe­yi sık­sam su­yu­nu çı­kar­tı­rım. ES­RA EROL: ... bir film di­ya­lo­ğu! EL­Çİ: Na­sıl o­lur da er­kek­ler du­rur­ken bir ka­dın ko­nu­şur?... K­RA­Lİ­ÇE: Çün­kü ger­çek er­kek­le­ri sa­de­ce S­par­ta­lı ka­dın­lar do­ğu­rur... (...300 S­par­ta­lı fil­min­den) te­be­şir to­zu “-İn­san­la­rın ne­den ye­ni fi­kir­ler­den kork­tuk­la­rı­nı an­la­mı­yo­rum... Ben es­ki fi­kir­ler­den kor­ku­yo­rum...” (...John Ca­ge) iğ­ne­lik... CAN TA­ŞI­YOR İn­saf di­ye bir şey var, İn­san­la­ra has has­let... İn­saf­sız­dır ca­na­var, İn­san ol­mak ma­ri­fet! ­Yak­laş ca­na şef­kat­le, İn­sa­fın var­sa e­ğer... ­Kalp kır­ma­dan dik­kat­le, ­Her in­sa­na ver de­ğer! ­Sa­kın o­la can yak­ma, Öm­rü o­lan ya­şı­yor... ­Hay­va­na da hor bak­ma, O da bir can ta­şı­yor! (...Se­fa Ko­yun­cu) SÖZ SİZ­DE Se­vim­li Lez­zet­ler ­Haf­ta­da bir gün çı­kan ye­mek say­fa­nız­da Se­vim Gök­yıl­dız ha­nı­me­fen­di­den dün­ya mut­fa­ğın­dan ye­mek ta­rif­le­ri bek­ler­dik. An­cak bir­kaç haf­ta dı­şın­da se­ya­hat say­fa­sı gi­bi ol­du. ­Bi­zim de mal­ze­me­le­ri­ni ko­lay­ca a­lıp ya­pa­bi­le­ce­ği­miz, bi­lin­me­yen ye­mek ta­rif­le­ri da­ha gü­zel ol­maz mı?... (...Be­hi­ye H. Da­na­cı) E­Dİ­TÖR NO­TU: Son de­re­ce i­sa­bet­li bir bek­len­ti... Se­vim Ha­nım ta­rif­le­re da­ha çok yer ve­re­ce­ği­ni ha­ber et­ti... Te­le­viz­yon Say­fa­sı “En Çok sey­re­di­len tv di­zi­le­ri” baş­lı­ğı al­tın­da o gün baş­la­ya­cak di­zi­le­re de yer ve­ri­li­yor. ­Me­se­la bu­gün­kü (dün­kü) ga­ze­te­de “E­di­tö­rün tav­si­ye­si” kö­şe­sin­de “A­da­na­lı” di­zi­si­nin ye­ni baş­la­dı­ğı be­lir­til­miş... ­Fa­kat da­ha ya­yım­lan­ma­dan he­men “En çok sey­re­di­len di­zi” i­lan e­dil­miş... O­ku­yu­cu­yu yan­lış bil­gi­len­dir­miş ol­mu­yor mu­su­nuz?.. (...Ze­ki Şen) E­Dİ­TÖR NO­TU: Bu tes­bi­ti­niz­de hak­lı­sı­nız... Te­le­viz­yon say­fa­sı­na yan­lış a­nons gir­di­ği öğ­re­nil­di... Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT