BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 16 yıl son­ra ye­ni ha­yat

16 yıl son­ra ye­ni ha­yat

İz­mit’te ge­çir­di­ği be­yin ka­na­ma­sı se­be­biy­le ha­ya­tı­nı kay­be­den ve da­ha ön­ce or­gan­la­rı­nı ba­ğış­la­dı­ğı be­lir­ti­len Fat­ma Söy­ler’in (71) bir böb­re­ği, Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si­ne gön­de­ril­di.> AN­TAL­YA İz­mit’te ge­çir­di­ği be­yin ka­na­ma­sı se­be­biy­le ha­ya­tı­nı kay­be­den ve da­ha ön­ce or­gan­la­rı­nı ba­ğış­la­dı­ğı be­lir­ti­len Fat­ma Söy­ler’in (71) bir böb­re­ği, Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si­ne gön­de­ril­di. Ön­ce acil has­ta lis­te­sin­de bu­lu­nan 27 ya­şın­da­ki Hay­ri­ye Yö­rü­koğ­lu, has­ta­ne­ye çağ­rıl­dı. Yö­rü­koğ­lu’na na­kil ön­ce­si ya­pı­lan test­te prob­lem çık­tı­ğı ve vü­cu­dun böb­re­ği ka­bul et­me­di­ği be­lir­til­di. Bu­nun üze­ri­ne 16 yıl­dır di­ya­li­ze gi­ren 56 ya­şın­da­ki Meh­met Çe­tin, has­ta­ne­ye çağ­rıl­dı ve test­ler­de olum­lu so­nuç alın­dık­tan son­ra böb­rek nak­li ba­şa­rıy­la ger­çek­leş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT