BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Se­mi­ner­de ­duy­gu­lu an­lar

Se­mi­ner­de ­duy­gu­lu an­lar

Oğ­lu­nun or­gan­la­rı­nı ba­ğış­la­yan an­ne­ye pla­ket ve­ril­di. An­ne ve Ha­sa­noğ­lan Be­le­di­ye Baş­ka­nı göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı.An­ka­ra’nın El­ma­dağ il­çe­sin­de­ki ‘Or­gan Ba­ğı­şı­nın Ö­ne­mi’ se­mi­ne­rin­de, t­ra­fik ka­za­sın­da ö­len oğ­lu­nun or­gan­la­rı­nı ba­ğış­la­ya­rak 7 ki­şi­ye ha­yat ve­ren an­ne, ak­ra­ba­sı o­lan be­le­di­ye baş­ka­nı­nın e­lin­den p­la­ket a­lır­ken gözyaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı. El­ma­dağ Halk E­ği­tim Mer­ke­zi sa­lo­nun­da­ki se­mi­ne­rin ar­dın­dan Ha­sa­noğ­lan bel­de­sin­de o­tu­ran Ser­gül Kah­ra­man, oğ­lu Ek­rem Ta­li Kah­ra­man’ın (23) a­nı­sı­na al­dı­ğı p­la­ket­le duy­gu­lan­dı. An­ne, p­la­ke­ti­ni Ha­sa­noğ­lan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met Poy­raz’ın e­lin­den al­dı. Akraba olan Baş­kan Poy­raz ile Kah­ra­man bir­bir­le­ri­ne sa­rı­la­rak ağ­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT