BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Biyonik el 2008’in en iyi keşifleri arasında yer aldı

Biyonik el 2008’in en iyi keşifleri arasında yer aldı

Dün­ya­nın pi­ya­sa­ya çı­kan ilk bi­yo­nik eli, 2008’in en bü­yük ke­şif­le­ri ara­sı­na gir­di.Dün­ya­nın pi­ya­sa­ya çı­kan ilk bi­yo­nik eli, 2008’in en bü­yük ke­şif­le­ri ara­sı­na gir­di. Par­mak­la­rın tü­mü­nün ha­re­ket ede­bil­di­ği bi­yo­nik el, Ti­me der­gi­si­nin en bü­yük 50 keşi­f lis­te­sin­de 14. sı­ra­da yer al­dı. Ge­liş­ti­ril­me­si 20 se­ne alan bi­yo­nik el böy­le­ce, Bü­yük Had­ron Çar­pış­tı­rı­cı­sı­nın da bu­lun­du­ğu lis­te­nin ön sı­ra­la­rın­da ye­ri­ni al­mış ol­du. Geç­miş­te ya­pı­lan­lar­dan çok da­ha be­ce­rik­li olan bi­yo­nik el, kre­di kar­tı gi­bi çok in­ce ob­je­le­ri tu­ta­bil­di­ği gi­bi ağır ob­je­le­ri ta­şı­ma, hat­ta mey­ve doğ­ra­ma­da yar­dım­cı gü­cü­ne de sa­hip bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT