BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tekstil okulları gençlere umut oldu

Tekstil okulları gençlere umut oldu

Te­kir­dağ’dan son­ra Ada­na’ya ku­ru­lan Teks­til Vak­fı’na ait okul­lar­da mesleki eği­tim ve­ri­li­yor...Tür­ki­ye Teks­til Sa­na­yi­i İş­ve­ren­le­ri Sen­di­ka­sı bün­ye­sin­de­ki Türk Teks­til Vak­fı’nın pro­je­si kap­sa­mın­da Te­kir­dağ’dan son­ra Ada­na’da yap­tı­rı­la­rak eği­ti­me baş­la­nan okul­lar, sek­tö­re ka­li­fi­ye ele­man ye­tiş­tir­mek­le kal­ma­yıp, iş­siz­le­ri teks­til fab­ri­ka­la­rı­na ka­zan­dı­ra­cak. Va­kıf Ge­nel Sek­re­te­ri Oğuz­han Oğuz, Kay­se­ri’de­ki oku­lun da ya­kın­da açı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Oğuz, MEB des­tek­li Ana­do­lu li­se­le­ri­ne eş de­ğer okul­la­rın son tek­no­lo­jiy­le do­na­tıl­mış la­bo­ra­tu­var, AB stan­dart­la­rı­na uy­gun eği­tim sis­te­mi ve kız-er­kek öğ­ren­ci yurt­la­rın­dan oluş­tu­ğu­nu be­lirt­ti. Okul­lar­da ip­lik, do­ku­ma, ör­gü, bo­ya, bas­kı, ter­bi­ye, la­bo­rant, me­kat­ro­nik dal­la­rın­da uy­gu­la­ma­lı eği­tim­le­rin de ve­ril­di­ğini ifa­de eden Oğuz, “Mes­lek li­se­le­ri, üni­ver­si­te ve mes­lek yük­se­ko­kul­la­rı öğ­ren­ci­le­ri­ne staj im­ka­nı sağ­la­ya­cağız. Bu fa­ali­yet­le­rin ta­ma­mı­nın üc­ret­siz ya­pı­la­ca­ğı okul­la­rı­mız, öğ­ren­ci­le­re ge­le­cek, iş­si­ze umut sağ­la­ya­cak” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT