BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TSK’ya ödenek çıkıyor

TSK’ya ödenek çıkıyor

Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri, ye­ni yıl­la bir­lik­te bun­dan böy­le sa­vun­ma ga­ye­li in­şa ve te­sis­ler­le st­ra­te­jik he­def p­la­nı i­çin­de yer a­lan a­lım ve hiz­met­le­ri i­çin DPT’den o­nay is­te­me­ye­cek> Cem Kor AN­KA­RA Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri (TSK) ar­tık ma­li har­ca­ma­la­rın­da Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı’ndan (DPT) izin al­ma­ya­cak. 2009 yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı çer­çe­ve­sin­de, TSK sa­vun­ma he­def­li in­şa ve te­sis­ler ile stra­te­jik he­def pla­nı için­de yer alan alım ve hiz­met­le­ri DPT’nin vi­ze­si­ne ge­rek kal­ma­dan hal­le­de­cek. HAR­CA­MA SER­BEST Te­rör ör­gü­tü­nün Ak­tü­tün sal­dı­rı­sıy­la gün­de­me ge­len ka­ra­kol ye­ni­le­me ve güç­len­dir­me tar­tış­ma­la­rı­na 2009 yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı çer­çe­ve­sin­de son nok­ta ko­nu­yor. Ak­tü­tün sal­dı­rı­sı­nın ar­dın­dan 175 ka­ra­ko­lun ye­ni­len­me­si dü­şün­ce­si­ne rağ­men “öde­nek ol­ma­dı­ğı” için ya­pı­la­ma­dı­ğı tar­tış­ma­la­rı ye­ni yıl­la bir­lik­te son bu­la­cak. Har­ca­ma ser­bes­ti­si ge­ti­ri­len TSK, ye­ni yıl­la bir­lik­te bun­dan böy­le sa­vun­ma ga­ye­li in­şa ve te­sis­ler ile stra­te­jik he­def pla­nı için­de yer alan alım ve hiz­met­le­ri için DPT’den onay is­te­me­ye­cek. Öte yan­dan ya­pı­lan har­ca­ma­la­ra da 2009 yı­lı ya­tı­rım prog­ra­mın­da yer ve­ril­me­ye­cek. 55 YE­Nİ ARAÇ Ta­sa­rı çer­çe­ve­sin­de TSK’ya alı­na­cak ta­şıt­la­rın cin­si ve ade­di­ni bun­dan böy­le Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı be­lir­le­ye­cek. Alım sa­tım­lar 4734 sa­yı­lı iha­le ka­nu­nu dı­şın­da tu­tu­la­cak an­cak Ba­kan­lar Ku­ru­lu’nun ona­yı­na su­nu­la­cak. Ta­şıt­la­rın ye­ni­len­me­si sı­ra­sın­da olu­şa­cak fi­yat far­kı ise kan­tin, dö­ner ser­ma­ye ge­lir­le­rin­den ve­ya ba­ğış­lar­la kar­şı­la­na­bi­le­cek. Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı için Jan­dar­ma Asa­yiş Vak­fı ge­lir­le­ri kul­la­nı­la­bi­le­cek. Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı için 40, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı için 10 ve Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı için 5 ade­di geç­me­mek üze­re ta­şıt araç­la­rı ye­ni­le­riy­le de­ğiş­ti­ri­le­cek. Ara­da­ki fi­yat far­kı büt­çe­den kar­şı­la­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT