BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Org. İl­ker Baş­buğ A­li­yev’le gö­rüş­tü

Org. İl­ker Baş­buğ A­li­yev’le gö­rüş­tü

A­zer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı İl­ham A­li­yev, res­mi zi­ya­ret ga­ye­siy­le Ba­kü’de bu­lu­nan Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ’u ka­bul et­ti.> Müş­fig Na­dir BA­KÜ İ­HA A­zer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı İl­ham A­li­yev, res­mi zi­ya­ret ga­ye­siy­le Ba­kü’de bu­lu­nan Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ’u ka­bul et­ti. Ka­bul­de Tür­ki­ye’nin Ba­kü Bü­yü­kel­çi­li­ği Müs­te­şa­rı Er­kan Ö­zo­ral ve di­ğer yet­ki­li­ler de ha­zır bu­lun­du. Or­ge­ne­ral Baş­buğ, te­mas­la­rı kap­sa­mın­da A­zer­bay­can Baş­ba­ka­nı Ar­tur Ra­si­za­de i­le de bir a­ra­ya gel­di. Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ’un, A­zer­bay­can Sa­vun­ma Ba­ka­nı Sa­fer A­bi­yev i­le de ma­ka­mın­da gö­rüş­tü­ğü be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT