BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­do­ğan be­lin­den MR çek­tir­di

Er­do­ğan be­lin­den MR çek­tir­di

Be­lin­den ra­hat­sız­la­nan Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan MR çek­tir­di. Dün sa­bah sa­at­le­rin­de si­vil pla­ka­lı bir Mer­ce­des’le Ga­zi­os­man­pa­şa Re­şit Ga­lip Cad­de­si Ha­tır So­kak’ta bu­lu­nan Açık MR Gö­rün­tü­le­me Mer­ke­zi’ne ge­len Er­do­ğan yak­la­şık 40 da­ki­ka dok­tor kon­tro­lün­den ge­çi­ril­di.Dev­let Arık AN­KA­RA İHA Baş­ba­kan Er­do­ğan 40 da­ki­ka sü­rey­le dok­tor kon­tro­lün­den geç­ti. Be­lin­den ra­hat­sız­la­nan Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan MR çek­tir­di. Dün sa­bah sa­at­le­rin­de si­vil pla­ka­lı bir Mer­ce­des’le Ga­zi­os­man­pa­şa Re­şit Ga­lip Cad­de­si Ha­tır So­kak’ta bu­lu­nan Açık MR Gö­rün­tü­le­me Mer­ke­zi’ne ge­len Er­do­ğan yak­la­şık 40 da­ki­ka dok­tor kon­tro­lün­den ge­çi­ril­di. Da­ha ön­ce de sık sık be­lin­den ra­hat­sız­la­nan Baş­ba­kan Er­do­ğan, Ye­ni­ma­hal­le Be­le­di­ye­si’nin önce­ki ge­ce ger­çek­leş­tir­di­ği top­lu açı­lış tö­re­nin­de sa­lon­dan ay­rı­lır­ken 1.5 met­re yük­sek­lik­te­ki plat­form­dan at­la­mış­tı. Er­do­ğan’ın at­la­yı­şı sı­ra­sın­da be­lin­de­ki ra­hat­sız­lı­ğın nük­set­ti­ği be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT