BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fı­rat’ın ye­ri­ne Ak­su ­Diş­li’nin ye­ri­ne Ge­dik­li

Fı­rat’ın ye­ri­ne Ak­su ­Diş­li’nin ye­ri­ne Ge­dik­li

AK Par­ti Mer­kez Yü­rüt­me Ku­ru­lu’n­da (MYK) de­ği­şik­lik ya­pıl­dı. Ab­dül­ka­dir Ak­su, Den­gir Mir Meh­met Fı­rat’ın ye­ri­ne Si­ya­si ve Hu­kuk İş­le­rin­den So­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ol­du.> AN­KA­RA AK Par­ti Mer­kez Yü­rüt­me Ku­ru­lu’n­da (MYK) de­ği­şik­lik ya­pıl­dı. Ab­dül­ka­dir Ak­su, Den­gir Mir Meh­met Fı­rat’ın ye­ri­ne Si­ya­si ve Hu­kuk İş­le­rin­den So­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ol­du. Şa­ban Diş­li’den bo­şa­lan E­ko­no­mik İş­ler­den So­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne Bü­lent Ge­dik­li ge­ti­ril­di. Ge­dik­li’den bo­şa­lan Ma­li ve İ­da­ri İş­ler Baş­kan­lı­ğı’na Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li E­dip U­ğur a­tan­dı.
Kapat
KAPAT