BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ze­ki Se­zer: CHP biz­den kur­tul­mak is­ti­yor

Ze­ki Se­zer: CHP biz­den kur­tul­mak is­ti­yor

DSP Ge­nel Baş­ka­nı Ze­ki Se­zer, ye­rel se­çim­ler­de aday gös­ter­me po­li­ti­ka­sıy­la il­gi­li ola­rak, “CHP’nin AKP’den de­ğil, DSP’den kur­tul­ma yo­lu­nu seç­ti­ği­ni gö­rü­yo­ruz ki biz­den ko­lay ko­lay kur­tu­la­maz­lar” de­di.DSP Ge­nel Baş­ka­nı Ze­ki Se­zer, ye­rel se­çim­ler­de aday gös­ter­me po­li­ti­ka­sıy­la il­gi­li ola­rak, “CHP’nin AKP’den de­ğil, DSP’den kur­tul­ma yo­lu­nu seç­ti­ği­ni gö­rü­yo­ruz ki biz­den ko­lay ko­lay kur­tu­la­maz­lar” de­di. Se­zer, BASK’ın do­ğal­gaz, elek­trik ve kö­mür zam­mı­nı pro­tes­to ama­cıy­la kur­du­ğu “Üşü­düm Üs­tü­mü Ört­se­ne” im­za kam­pan­ya­sı stan­dı­nı Ada­na Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Vu­ral ile zi­ya­ret et­ti. Se­zer, bir ga­ze­te­ci­nin, ye­rel se­çim­ler­de iş bir­li­ği ile il­gi­li CHP ve DSP’den fark­lı açık­la­ma­lar ya­pıl­dı­ğı­nın ha­tır­latıl­ma­sı üze­ri­ne, “Ben DSP’li be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın ol­du­ğu il­ler­de CHP’nin, CHP’li be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın ol­du­ğu il­ler­de de DSP’nin aday çı­kart­ma­ma­sı tek­li­fin­de bu­lun­muş­tum. An­cak CHP, ‘Biz iş bir­li­ği dü­şün­mü­yo­ruz. 81 il­de se­çi­me gi­re­ce­ğiz’ de­di. Gö­rü­yo­ruz ki CHP AKP’den de­ğil, DSP’den kur­tul­ma yo­lu­nu seç­miş. Ama biz­den ko­lay ko­lay kur­tu­la­maz­lar” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT