BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB sı­nı­rın­da Tür­ki­ye de var

AB sı­nı­rın­da Tür­ki­ye de var

AB, sı­nır gü­ven­li­ği­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ga­ye­siy­le ça­lış­ma baş­lat­tı. Pro­je çer­çe­ve­sin­de bü­tün Av­ru­pa’nın sı­nır­la­rı­nın gü­ven­li­ği he­def­le­nir­ken, Tür­ki­ye TA­LOS Pro­je Lo­go­sun­da­ki Av­ru­pa sı­nır­la­rın­da yer al­dı.AB, sı­nır gü­ven­li­ği­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ga­ye­siy­le ça­lış­ma baş­lat­tı. Pro­je çer­çe­ve­sin­de bü­tün Av­ru­pa’nın sı­nır­la­rı­nın gü­ven­li­ği he­def­le­nir­ken, Tür­ki­ye TA­LOS Pro­je Lo­go­sun­da­ki Av­ru­pa sı­nır­la­rın­da yer al­dı. ASEL­SAN ve Sa­vun­ma Tek­no­lo­ji­le­ri Mü­hen­dis­lik A.Ş. (STM), AB sı­nır gü­ven­li­ği için bir­lik­te ça­lı­şa­cak. Pro­je ha­ya­ta ge­çi­ril­di­ğin­de, in­san­sız ka­ra ara­cı, in­san­sız ha­va ara­cı ve sen­sör ku­le­le­rin­den ge­le­cek olan gö­rün­tü ve ve­ri­le­rin ko­mu­ta kon­trol mer­kez­le­rin­de iz­le­ne­rek yö­ne­til­me­si ile sı­nır gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da bü­yük ge­liş­me sağ­la­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT