BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İn­gi­liz­ler Dü­şe­se ateş püs­kü­rü­yor

İn­gi­liz­ler Dü­şe­se ateş püs­kü­rü­yor

York Dü­şe­si Sa­rah Fer­gu­son’un kız­la­rı ile bir­lik­te kı­lık de­ğiş­ti­rip giz­li ka­me­ra ile en­gel­li­ler yur­dun­da çe­ki­len olay gö­rün­tü­ler per­şem­be ge­ce­si İn­gi­liz ka­na­lı ITV1 ka­na­lın­da gös­te­ril­di.York Dü­şe­si Sa­rah Fer­gu­son’un kız­la­rı ile bir­lik­te kı­lık de­ğiş­ti­rip giz­li ka­me­ra ile en­gel­li­ler yur­dun­da çe­ki­len olay gö­rün­tü­ler per­şem­be ge­ce­si İn­gi­liz ka­na­lı ITV1 ka­na­lın­da gös­te­ril­di. Fer­gu­son, “Ben bir an­ne ola­rak or­day­dım” di­ye­rek ken­di­si­ni sa­vun­ma­ya kal­kış­sa ­da ken­di ül­ke­sin­den de bü­yük tep­ki­ler al­dı. The Da­ily Te­leg­raph’ın ta­nın­mış ya­zar­la­rın­dan An­drew Pi­er­ce, “Ne­den Fer­gi­e, giz­li mis­yon­la­rı­nı ken­di­ne sak­la­ya­mı­yor?” di­ye sor­du. An­drew Pi­er­ce yo­ru­mun­da, “Kra­li­çe’nin özel sek­re­te­ri olan mer­hum Lord Char­te­ris, York Dü­şe­şi’ni ta­rif et­mek için üç ke­li­me kul­lan­mış­tı: ‘adi, adi, adi” ha­tır­lat­ma­sın­da bu­lun­du. Dü­şes ve ço­cuk­la­rı Pren­ses­ler Be­at­ri­ce ve Eu­ge­ni­e’nin Tür­ki­ye ye­tim­ha­ne­le­rin­de­ki “kor­kunç” şart­la­rı or­ta­ya çı­kart­mak üze­re ITV1 bel­ge­se­li için kı­lı­ğı­nı de­ğiş­tir­di­ği­ne dik­kat çe­ken Pi­er­ce, “Film, Tür­ki­ye ile dip­lo­ma­tik so­run ya­şat­tı. Bel­ki (Fer­gu­son) bu­na alı­şık çün­kü ken­di­si de za­ma­nın­da Kra­li­yet ai­le­siy­le bir kaç ola­ya yol aç­mış­tı” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Prog­ram için “se­si ka­pa­tıl­sa bel­ki iyi olur­du” eleş­ti­ri­si­ni de ya­pan Pi­er­ce, Pren­ses Be­at­ri­ce’nin ilk de­fa 17 ya­şın­da iken bol re­sim­li der­gi­ler­den bi­ri­nin say­fa­la­rın­da boy gös­ter­di­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, bu­nun da Dü­şes’in yok­sul ço­cuk­la­rı­na yö­ne­lik yar­dım fa­ali­yet­le­ri­nin bir par­ça­sı olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT