BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­te­yen her­kes üni­ver­si­te­li ola­bi­le­cek

İs­te­yen her­kes üni­ver­si­te­li ola­bi­le­cek

YÖK Baş­ka­nı Prof. Dr. Yu­suf Zi­ya Öz­can, açı­köğ­re­tim fa­kül­te­si­ne gi­riş­le­ri ta­ma­men ser­best ha­le ge­tir­mek is­te­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Üni­ver­si­te sı­na­vın­da­ki sı­ra­la­ma­yı esas ala­rak, ka­za­nan­la­rın bu okul­dan fay­da­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz” de­di.Li­se­den me­zun olan öğ­ren­ci­le­rin bü­yük bir bö­lü­mü­nün açık­ta kal­dı­ğı­nı be­lir­ten YÖK Baş­ka­nı Prof. Dr. Yu­suf Zi­ya Öz­can, her­ke­sin üni­ver­si­te­ye gi­de­bil­me­si­ni is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. TBMM Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da söz alan YÖK Baş­ka­nı Prof. Dr. Yu­suf Zi­ya Öz­can, yap­tık­la­rı­ ve ya­pa­cak­la­rı hak­kın­da Mec­lis’e bil­gi ver­di. Yük­se­köğ­re­ti­min en önem­li prob­le­mi­nin, 1.2 mil­yon li­se me­zu­nu­na üni­ver­si­te­de yer bu­la­bil­mek ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Öz­can, ÖSS’ye gi­ren­le­rin sa­de­ce bel­li bir kıs­mı­nın üni­ver­si­te­ye gi­re­bil­di­ği­ne dik­kat çek­ti. Öz­can, bu­nun için üni­ver­si­te kon­ten­jan­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne işa­ret ede­rek, “Ör­gün eği­tim­de kon­ten­jan­la­rı 670 bin ar­tır­dık. Bu­na 400 bin Açı­köğ­re­tim Fa­kül­te­si öğ­ren­ci­si­ni de ka­tar­sak, 1 mil­yon­dan faz­la öğ­ren­ci üni­ver­si­te­ye gir­me hak­kı­nı el­de et­ti” de­di. Son 2 yıl­da 41 ye­ni üni­ver­si­te aç­tık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Öz­can, or­ta­la­ma 5 bin kon­ten­jan ar­tı­şı ola­ca­ğı dü­şü­nü­lür­se, ikin­ci öğ­re­ti­min de ka­tıl­ma­sı du­ru­mun­da, or­ta­la­ma 400 bin­lik ye­ni bir ka­pa­si­te oluş­tu­ru­la­ca­ğı­nı bil­dir­di. Öz­can, Açı­köğ­re­tim Fa­kül­te­sin­de­ki ka­pa­si­te­nin tam ola­rak kul­la­nı­la­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu fa­kül­te­ye gi­riş­le­ri ta­ma­men ser­best ha­le ge­tir­mek is­ti­yo­ruz. 80 ya­şın­da­ki bir va­tan­da­şı­mı­zın bi­le bu okul­la­ra kay­dol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Üni­ver­si­te sı­na­vın­da­ki sı­ra­la­ma­yı esas ala­rak, ka­za­nan­la­rın bu okul­dan fay­da­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Böy­le­ce açı­köğ­re­ti­mi her­ke­se açık ha­le ge­ti­rir­sek, üni­ver­si­te­ye gir­me­yen hiç bir öğ­ren­ci­miz, va­tan­da­şı­mız kal­ma­ya­cak” di­ye ko­nuş­tu. YÖK Baş­ka­nı Prof. Dr. Öz­can, yük­sek tek­nik okul­la­rı­nı, tek­no­lo­ji üni­ver­si­te­le­ri­ne dö­nüş­tü­re­cek­le­ri­ni de söy­le­di. Bu ara­da Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu, 28 üni­ver­si­te­de­ki ba­zı fa­kül­te­le­re de­kan ata­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT