BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir­bi­ri­miz­den uzak­la­şır­sak kay­be­de­riz

Bir­bi­ri­miz­den uzak­la­şır­sak kay­be­de­riz

ABD’nin An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Ross Wil­son, ABD ve Tür­ki­ye’nin bir­bi­rin­den uzak­laş­ma­sı­nın, her iki ta­ra­fın da de­za­van­ta­jı­na ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Eğer bir­lik­te­lik olur­sa, re­fah, ba­rış ve gü­ven­lik için bü­yük bir güç ola­ca­ğız” de­di.



> Hay­ret­tin Tu­ran Wil­son’a Türk-Ame­ri­kan İş Kon­se­yi Baş­ka­nı Ha­luk Din­çer ta­ra­fın­dan, ha­tı­ra ola­rak bir pla­ket ve­ril­di. ABD’nin An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Ross Wil­son, ABD ve Tür­ki­ye’nin bir­bi­rin­den uzak­laş­ma­sı­nın, her iki ta­ra­fın da de­za­van­ta­jı­na ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Eğer bir­lik­te­lik olur­sa, re­fah, ba­rış ve gü­ven­lik için bü­yük bir güç ola­ca­ğız” de­di. Dış Eko­no­mik İliş­ki­ler Ku­ru­lu (DE­İK) Türk-Ame­ri­kan İş Kon­se­yi (TA­İK) ta­ra­fın­dan, Tür­ki­ye’de­ki gö­rev sü­re­si ya­kın­da so­na ere­cek olan Bü­yü­kel­çi Wil­son onu­ru­na bir ça­lış­ma ye­me­ği dü­zen­len­di. Wil­son, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Tür­ki­ye hü­kü­me­ti­ne ve iş dün­ya­sı­na ken­di­si­ne ver­di­ği des­tek­ten do­la­yı te­şek­kür ede­rek, Tür­ki­ye ve ABD iliş­ki­le­ri­nin öne­mi­nin far­kın­da olan­la­rın, bu iliş­ki­nin da­ha da ge­liş­ti­ril­me­si için çok ça­lış­ma­sı­nı is­te­di. Wil­son, ya­şa­nan sı­kın­tı­la­rın açık­ça ve dü­rüst­lük­le ko­nu­şul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Or­tak­lı­ğı­mız 50 yı­lı aş­kın sü­re­dir her iki ta­ra­fın çı­kar­la­rı­na da­ya­lı ola­rak de­vam et­mek­te­dir” de­di. İliş­ki­le­rin ge­le­ce­ği­ne de­ği­nen Wil­son, “Ge­le­cek­te ne ola­ca­ğı­nı bi­le­mem ama şun­dan emi­nim ki, ABD ve Tür­ki­ye eğer bir­bi­rin­den uzak­la­şır­sa, bu her iki ta­ra­fın da de­za­van­ta­jı­na ola­cak­tır. Eğer bir­lik­te­lik olur­sa, re­fah, ba­rış ve gü­ven­lik için bü­yük bir güç ola­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT