BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mut­lu mahcû­bi­yet!..

Mut­lu mahcû­bi­yet!..

Çar­şam­ba gü­nü Tür­ki­ye Ga­ze­te­si’nde­ki ya­zı­mın baş­lı­ğı “Ümi­dim az” idi; hat­ta ya­zı­mın için­de “Ümi­dim çok az” di­yor­dum; Fe­ner­bah­çe’nin Ar­se­nal, Ga­la­ta­sa­ray’ın Ben­fi­ca ile dep­las­man­da ya­pa­cak­la­rı maç­lar için!..Çar­şam­ba gü­nü Tür­ki­ye Ga­ze­te­si’nde­ki ya­zı­mın baş­lı­ğı “Ümi­dim az” idi; hat­ta ya­zı­mın için­de “Ümi­dim çok az” di­yor­dum; Fe­ner­bah­çe’nin Ar­se­nal, Ga­la­ta­sa­ray’ın Ben­fi­ca ile dep­las­man­da ya­pa­cak­la­rı maç­lar için!.. Ve “ne­den ümi­di­min az ol­du­ğu­nu” an­lat­tı­ğım ya­zı­mı “Söy­le­yin ba­na sev­gi­li okur­la­rım Fe­ner­bah­çe’den de, Ga­la­ta­sa­ray’dan da na­sıl ümit­li ola­yım?..’İn­şal­lah’ ba­şa­rı­lı olur­lar da, ‘ma­şal­lah’ de­rim” di­ye bi­tir­miş­tim!.. Fe­ner­bah­çe­li fut­bol­cu­la­rın “de­fan­sif” an­lam­da­ki “müt­hiş” di­re­niş­le­ri­ni, Ga­la­ta­sa­ray Ta­kı­mı­nın, “ho­ca­sı ve fut­bol­cu­la­rıy­la” Por­te­kiz’de “yıl­lar­dır unut­tu­ğu­muz” ve “has­ret­le bek­le­di­ği­miz” o “Av­ru­pa­lı Ga­la­ta­sa­ray” ru­hu­nu ye­ni­den sa­ha­la­ra ge­ti­ri­şi­ni sey­re­der­ken, bir de­ğil bin de­fa “ma­şal­lah” de­dim ve şim­di açık­ça yaz­ma­lı­yım ki: Ha­ya­tım­da, “bu de­fa­ki gi­bi” çok az “bü­yük mut­lu­luk duy­du­ğum bir mah­cû­bi­yet” ya­şa­mı­şım­dır; Fe­ner­bah­çe­li fut­bol­cu­lar ve “özel­lik­le” de Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Skib­be “ba­na bu mah­cû­bi­ye­ti de, bu mut­lu­lu­ğu da iki ge­ce üst üs­te ya­şat­tı­lar”; kut­la­rım!.. Ne­den “Ara­go­nes” de­mi­yo­rum; “fut­bo­lun ve ma­çın hü­cum ta­ra­fı­nı ta­ma­men unut­tu­ğu için!..” Ne­den “Ga­la­ta­sa­ray­lı fut­bol­cu­lar” de­mi­yo­rum; zi­ra “Ga­la­ta­sa­ray fut­bol ta­kı­mı­nın bu fut­bo­lu oy­na­ya­cak oyun­cu­la­ra ve kad­ro­ya sa­hip ol­du­ğu­na inan­dı­ğım” ama “bu kad­ro­nun oy­na­ma­sı ge­re­ken fut­bo­lu oy­na­ya­ma­ma­sı ve ya­ka­la­ma­sı ge­re­ken is­tik­ra­rı ya­ka­la­ya­ma­ma­sın­dan” ho­ca­la­rı “Skib­be’nin so­rum­lu ol­du­ğu­na inan­dı­ğım” için!.. Bu inan­cım de­ğiş­ti mi?.. “He­nüz” ha­yır!.. Skib­be ko­nu­sun­da “inan­cı­mın de­ğiş­me­si için” bir - iki maç yet­mez; Ga­la­ta­sa­ray’ı “an­cak” is­tik­rar­lı bir fut­bol çiz­gi­si­ne oturt­tu­ğu za­man de­ği­şe­cek­tir; be­ni “so­nuç­lar­dan ön­ce Ga­la­ta­sa­ray’ın oy­na­dı­ğı fut­bol il­gi­len­di­ri­yor”; Ga­la­ta­sa­ray “bu kad­ro­suy­la oy­na­ma­sı ge­re­ken fut­bo­lu oy­na­dı­ğın­da ve fut­bo­lu­nu is­tik­rar­lı bir dü­ze­ye yük­selt­ti­ğin­de”, na­sıl­sa “iyi so­nuç­lar” ken­di­li­ğin­den ge­le­cek­tir; Ben­fi­ca ga­li­bi­ye­tin­de ol­du­ğu gi­bi!.. ­İs­met I­raz!.. Doğ­ru­dan Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Ata­lay’a so­ru­yo­rum: “İs­met Iraz’a ya­pı­la­nı tas­vip edi­yor mu­su­nuz?.. Et­mi­yor­sa­nız ne yap­tı­nız?..” İs­met Iraz, “Tür­ki­ye’de, baş­kan­lı­ğıy­la, yö­ne­ti­ci­li­ğiy­le, spor­cu­lu­ğuy­la, mil­li ta­kım kap­tan­lı­ğıy­la, ha­kem­li­ğiy­le tek­van­do spo­ru­nun ku­ru­cu­su­dur” ve ko­ca bir öm­rü “bu spor için” har­ca­mış­tır!.. Bu­gün “Türk tek­van­do­su Dün­ya­da bir ye­re gel­miş­se”, bun­da İs­met Iraz’ın bü­yük eme­ği ve hak­kı var­dır!.. Ve Türk Tek­van­do­su’nun “bu anıt ada­mı”, 1 ara­lık­ta ya­pı­la­cak Tek­van­do Fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Ku­ru­lu’na ka­tı­la­cak 185 de­le­ge ara­sın­da yok­tur; de­le­ge se­çil­me­miş­tir!.. Utanç ve­ri­ci bir du­rum!.. Tür­ki­ye’de fe­de­ras­yon se­çim­le­ri­nin “ne hâ­le gel­di­ği­ni” or­ta­ya ko­yan “acı” bir ör­nek!.. Tek­van­do Fe­de­ras­yo­nu “bu du­rum­la” if­ti­har (!) ede­bi­lir, me­rak edi­yo­rum, “aca­ba” sev­gi­li Ata­lay ge­nel mü­dü­rüm de edi­yor mu?.. Pi­ya­sa­cı­lar!.. Spor ya­zar­la­rı ve yo­rum­cu­la­rı ola­rak iyi bil­me­li­yiz ki, “kül yut­ma­yan” ve “ak­lı ba­şın­da” oku­yu­cu sa­yı­sı gi­de­rek ço­ğa­lı­yor; on­la­rın sa­yı­sı “fa­na­tik” ve “ku­lüp­le­ri­nin renk­le­rin­den baş­ka ren­gi gör­me­yen” oku­yu­cu sa­yı­sı­na ulaş­tı­ğı an, spor say­fa­la­rı­mız da, spor ek­ran­la­rı­mız da “mec­bu­ren” çok ama çok de­ği­şe­cek­tir, “de­ğiş­me­yen” ge­ri­de ka­la­cak ve bi­te­cek­tir!.. İş­te “Na­zif” ru­mu­zu­nu kul­la­nan “böy­le” oku­yu­cu­la­rım­dan bi­ri, za­man za­man “Be­ni fe­na hâl­de mah­cûp eden” uya­rı­lar ya­pı­yor; kız­sam da, ho­şu­ma gi­di­yor. Bu de­fa da “özet­le” di­yor ki; “Hep ay­nı şey­le­ri ya­zıp du­ru­yor­su­nuz, se­zo­nun baş­la­ma­sın­dan da­ha şu ka­dar­cık za­man geç­me­si­ne rağ­men bun­ca tek­nik di­rek­tör de­ği­şi­mi ve ge­len gi­den­ler, on­la­rın ni­te­lik­le­ri si­zi hiç il­gi­len­dir­mi­yor mu?.. Bu fut­bo­lu­mu­zun önem­li so­run­la­rın­dan bi­ri de­ğil mi?..” Hak­lı, hem de çok hak­lı!.. Her yıl “ay­nı” acı tab­lo; gi­den gi­de­ne ve ge­len ge­le­ne!.. Gi­den­ler, za­ten “pa­ra­la­rı­nın ço­ğu­nu pe­şin al­mış­lar”, cep­le­rin­de gi­di­yor­lar; ge­len­ler “pa­ra­lar ının ço­ğu­nu pe­şin ala­cak­lar”, ya­rın git­se­ler “on­la­ra ne?..” Olan ta­kım­la­ra, fut­bol­cu­la­ra ve asıl “borç ba­ta­ğın­da­ki” ku­lüp­le­re olu­yor!.. Üs­te­lik, gi­den­ler de he­men he­men “ay­nı isim­ler”, ge­len­ler de “ay­nı isim­ler”; dü­zen “yer­li­si, ya­ban­cı­sı da­hil” 15 - 20 tek­nik adam üze­ri­ne ku­ru­lu!.. Şaş­tı­ğım, “hep ay­nı ki­şi­le­ri de­ne­yip du­ran ve ne olup bit­ti­ği­ni çok iyi an­la­ma­sı ge­re­ken” ku­lüp yö­ne­ti­ci­le­ri­nin “bu pi­ya­sa­yı ve sa­tı­cı­la­rı­nı de­ğiş­tir­mek için” en ufak bir ça­ba har­ca­ma­ma­la­rı ve “ken­di­le­ri­ni” bu “nö­bet­çi” ho­ca­la­ra de­fa­lar­ca ve de­fa­lar­ca tes­lim et­me­le­ri!.. Dün­ya­da ve Tür­ki­ye’de “bu 15 - 20 yer­li ve ya­ban­cı ho­ca­dan baş­ka ho­ca mı yok”; bu­nu ku­lüp yö­ne­ti­ci­le­ri­ne sor­mak ge­rek; “ba­şa­rı­sız ol­du­ğu için” hem de “kaç de­fa”, üs­te­lik za­man za­man “söy­len­me­dik lâf” bı­rak­ma­dan gön­der­dik­le­ri ho­ca­la­ra, “Gel bi­zi kur­tar” di­ye sa­rıl­mak ne de­mek olu­yor?.. “Ki­mi kur­ta­rı­yor­lar” aca­ba; ön­ce­lik­le ku­lü­bün de, ho­ca­nın da “ban­ka he­sap­la­rı­na bak­mak” ge­rek­mez mi?.. Ya an­tre­nör­ler der­nek­le­ri, ya fe­de­ras­yon­lar?.. “Bu çar­pık dü­ze­ni de­ğiş­tir­mek için” ne­den kıl­la­rı­nı kı­pır­dat­maz­lar?.. Onu an­la­mak ise “hiç” müm­kün de­ğil!.. Ka­rış­ma­ma­lı, ka­rı­şa­ma­ma­lı!.. İş­te “bu­ra­da” ters düş­tük sev­gi­li Ömer Fa­ruk Ünal!.. Di­yor­sun ki; “Bu der­nek, bu ya­pı böy­le git­mez. Gi­der di­yen­ler, so­nuç­la­rı­na kat­lan­ma­ya ha­zır ol­ma­lı. Sa­yın Öz­ge­ner’in bu işe neş­ter vu­ra­ca­ğı gün çok ya­kın­dır.” Bu der­nek; “ha­kem der­ne­ği!..” “Bu ya­pı böy­le git­mez” di­yor­sun; ba­na gö­re de git­mez; zi­ra “ne­den­se (!) bu der­ne­ğin ba­şın­da otu­ran­lar”, an­cak “iğ­ne ken­di­le­ri­ne do­kun­du­ğun­da” yay­ga­ra ko­pa­rı­yor­lar; “baş­ka­la­rı­na çu­val­dız sap­lan­sa, hat­ta ci­ğer­le­ri­ne ma­kas so­kul­sa” sus pus otu­ru­yor­lar; bu­nun son ör­ne­ği­ni Oğuz Sar­van Ko­mi­te­si’nin hem de “hiç­bir ge­rek­çe gös­ter­me­den” Fran­sız İh­ti­lâ­li ör­ne­ği “gi­yo­tin ça­lış­tır­dı­ğı” ha­kem­le­ri­miz­de gör­dük. Ta­mam, “bu ey­yam­cı­lı­ğa mü­sa­it ve ha­kem­le­ri ko­ru­ya­ma­yan ya­pı de­ğiş­me­li”; ama “bu­nun Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı ile ne il­gi­si var?..” “Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu baş­kan­la­rı ya­pı­lan­dı­ra­cak­sa”, bu der­ne­ğe ne ge­rek var; “MHK’nın bir uzan­tı­sı ola­rak” Fe­de­ras­yo­nun için­de bir “bi­rim ku­ru­lur” olur bi­ter!.. Der­nek ba­ğım­sız­dır, öz­gür­dür ve “Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun ha­kem­ler­le il­gi­li her tü­rü ka­rar ve ey­le­mi­ni ha­kem­ler adı­na de­net­le­ye­cek, ge­rek­ti­ğin­de fe­de­ras­yo­na kar­şı ha­kem­le­rin hak­la­rı­nı sa­vu­na­cak” bir ku­ru­luş­tur; “öy­le” ol­ma­lı­dır; bu­na Öz­ge­ner “ne” ka­rı­şır ve “na­sıl” ka­rı­şa­bi­lir?.. Di­ye­bi­li­riz ki; “Bun­dan ön­ce­ki fe­de­ras­yon­lar ka­rı­şı­yor­du”; ha­kem der­ne­ği baş­kan ve yö­ne­ti­ci­le­ri, “ger­çek­ten baş­kan ve yö­ne­ti­ci­ler ol­sa­lar­dı”, ola­bil­se­ler­di; ka­rı­şa­bi­lir­ler miy­di?.. “Asıl de­ğiş­me­si ge­re­ken”, iş­te “bu ka­rış­ma­yı oluş­tu­ran ve sür­dü­rül­me­si­ni de sağ­la­yan” ya­pı­dır!.. Var mı­sın sev­gi­li Ünal, el ele ve­rip, “biz­ler­le be­ra­ber ola­cak­la­rı da ara­mı­za ala­rak” bu çar­pık ya­pı­yı de­ğiş­tir­mek için mü­ca­de­le ede­lim?..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT