BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Trabzon’un zir­ve­ aşkı

Trabzon’un zir­ve­ aşkı

Bordo-mavililer Ha­cet­te­pe’yi ye­ne­rek li­der­li­ği­ sür­dür­me­nin p­lan­la­rı­nı ya­pı­yorHES P­RO­JE­Sİ TA­NI­TIL­DI T­rab­zons­por As­baş­ka­nı Hay­ret­tin Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, 25 Ka­sım’da i­ha­le­si ya­pı­la­cak o­lan U­zun­göl Re­gu­la­tö­rü ve HES P­ro­je­si’nin bor­do-­ma­vi­li ku­lü­bün en ö­nem­li ge­lir kay­nak­la­rın­dan bi­ri­si­ni o­luş­tu­ra­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, T­rab­zons­por i­çin ha­ya­ti ö­nem ta­şı­yan p­ro­je i­çin her­kes­ten des­tek is­te­di. ­TEK EK­SİK TOL­GA ­Turk­cell Sü­per Lig’de bu­gün Ha­cet­te­pe i­le kar­şı­la­şa­cak o­lan T­rab­zons­por, ra­ki­bi­ni ye­ne­rek li­der­li­ği­ni sür­dür­mek is­ti­yor. Ce­za­sı se­be­biy­le Be­le­di­ye ma­çın­da for­ma gi­ye­me­yen Hü­se­yin ve Ca­le, bu­gün­kü maç­ta ta­kım­da­ki yer­le­ri­ni a­la­bi­le­cek­ler. Ka­ra­de­niz e­ki­bin­de ka­le­ci Tol­ga’nın dı­şın­da ek­sik o­yun­cu bu­lun­mu­yor. İ­ki ta­kım lig­de 2. kez kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. T­rab­zon ge­çen se­zon ra­ki­bi­ni dep­las­man­da 2-0 yen­miş, sa­ha­sın­da i­se 2-1 kay­bet­miş­ti. Bu a­ra­da Yat­ta­ra’nın, Gi­ne’nin Ga­bon i­le oy­na­ya­ca­ğı ö­zel ma­çın a­day kad­ro­su­na da­vet e­dil­di­ği a­çık­lan­dı. > GÖKMEN ŞAHİN - TRABZON (İHA) Turk­cell Sü­per Lig, 10.Haf­ta ma­çı >> TRABZON Syl­va ­Tay­fun ­Song E­ge­men ­Ca­le ­Ser­kan ­Sel­çuk ­Hü­se­yin ­Col­man ­Gök­han I­sa­ac Sa­kat: Tol­ga Zen­gin ­Ce­za­lı: Yok >> HACETTEPE ­U­laş Or­han ­Te­li Azmy ­Mu­rat ­Ser­kan ­To­zo ­Ka­dir ­Li­ka ­Sand­ro İb­ra­him Sa­kat: Re­cep Ce­za­lı: Yok S­TAT: H.Av­ni A­ker SA­AT: 19.00 HA­KEM­LER: M.Ka­mil A­bi­toğ­lu, Öz­gür Çe­ti­ner, Al­pas­lan De­deş, 4.ha­kem: De­niz Ço­ban > Lig TV nak­len
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT