BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gözler Emre’de

Gözler Emre’de

Dün­ya­nın gö­zü derbide, F.Bahçelilerin gö­zü, A­lex’in yok­lu­ğun­da es­ki ta­kı­mı­na kar­şı o­yun ku­ru­cu gö­re­vi ya­pa­cak Em­re Be­lö­zoğ­lu’n­daALEX BEL­Lİ DE­ĞİL He­ye­can­la bek­le­nen G.Sa­ray der­bi­si­ne 1 gün ka­la F.Bah­çe’de Alex’in du­ru­mu tek­nik he­ye­tin ca­nı­nı sı­kar­ken, Em­re Be­lö­zoğ­lu, es­ki ta­kı­mı­na kar­şı oyun ku­ru­cu gö­re­vi­ni üst­len­me­ye ha­zır. Es­ki­şe­hir ma­çın­da sa­kat­la­nan ve Ar­se­nal kar­şı­sın­da for­ma gi­ye­me­yen Alex dün sa­bah ya­pı­lan id­ma­na da ka­tı­la­maz­ken, Bre­zil­ya­lı­nın ke­sin du­ru­mu­nun ya­rın sa­bah ke­sin­lik ka­za­na­ca­ğı öğ­re­nil­di. Tü­mer’in de sa­kat­lı­ğı de­vam eder­ken, Em­re ve Ön­der’in iyi­leş­me­si, Ar­se­nal ma­çın­da sa­kat­la­nan Ro­ber­to Car­los’un ta­kım­la ça­lış­ma­la­ra ka­tıl­ma­sı mo­ral­le­ri yük­selt­ti. SA­VUN­MA­LA­RI ZA­YIF Bu ara­da G.Sa­ray’ın Ben­fi­ca dep­las­ma­nın­da oy­na­dı­ğı ma­çı yar­dım­cı­la­rıy­la bir­lik­te iz­le­yen Ara­go­nes de oyun­cu­la­rıy­la bir top­lan­tı yap­tı. Cim­bom’un al­dı­ğı ga­li­bi­ye­te kar­şın sa­vun­ma­da önem­li ha­ta­lar yap­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan İs­pan­yol, “Hü­cum­da iyi­ler an­cak de­fans­ta önem­li za­af­la­rı var. Bun­la­rı de­ğer­len­di­rip, ih­ti­ya­cı­mız olan ga­li­bi­ye­ti ala­ca­ğız” de­di. Ara­go­nes, Alex’in ye­ri­ne oyun ku­ru­cu gö­re­vi­ni ve­re­ce­ği Em­re ile de özel bir gö­rüş­me ger­çek­leş­ti­rir­ken, mil­li oyun­cu­ya, “Se­nin için zor bir maç ola­cak. An­cak bek­len­ti­le­re ce­vap ve­re­ce­ğin­den emi­nim” di­ye­rek mo­ral aşı­la­dı. > M. Emin ULUÇ ­MO­RAL­LER YE­RİN­DE G.Sa­ray der­bi­si­nin ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­ren F.Bah­çe’de yüz­ler gü­lü­yor. Sa­rı-­la­ci­vert­li­ler dün yak­la­şık 2 sa­at­lik bir id­man ya­par­ken, Sa­man­dı­ra’da kah­ka­ha ses­le­ri ha­kim­di. Tü­mer ve A­lex dı­şın­da tüm o­yun­cu­la­rın ka­tıl­dı­ğı ant­ren­man­da 3 g­ru­ba ay­rı­lan sa­rı-­la­ci­vert­li­ler dö­nü­şüm­lü o­la­rak tak­tik ça­lı­şıp a­yak te­ni­si oy­na­dı. Sa­va­şın ye­ter F.Bah­çe­li ta­raf­tar­lar kri­tik der­bi ön­ce­si ya­yın­la­dık­la­rı me­saj­la sa­rı-la­ci­vert­li fut­bol­cu­la­ra mo­ral aşı­la­dı. Fe­ner­bah­ce.com’da ya­yın­la­nan duy­gu do­lu me­saj­da F.Bah­çe sev­da­sı vur­gu­la­nır­ken, “O for­ma için biz ölü­rüz, siz sa­va­şın ye­ter” ifa­de­si ön pla­na çık­tı. Ka­dı­köy Fe­ne­r’i Eze­li der­bi­ye bir gün ka­la ne­fes­ler tu­tu­lur­ken, is­ta­tis­tik­ler F.Bah­çe’nin üs­tün­lü­ğü­ne dik­kat çe­ki­yor. Ka­nar­ya, As­lan ile oy­na­dı­ğı son 7 maç­ta 6 ga­li­bi­yet ,1 be­ra­ber­lik al­dı. Bu ara­da se­zo­na kö­tü baş­la­sa da Fe­ner, evin­de oy­na­dı­ğı 4 ma­çın 3’ünü ka­zan­dı, Cim­bom ise 4 dep­las­man­da 1 ga­li­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik, 1 ye­nil­gi ya­şa­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100812
  % 0.67
 • 5.2724
  % -0.34
 • 5.9803
  % -0.75
 • 6.8821
  % -0.29
 • 216.879
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT