BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Van, 44. Baş­kan için 44 ko­yun ke­se­cek

Van, 44. Baş­kan için 44 ko­yun ke­se­cek

Amerika’nın ilk siyahi lideri Obama, Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Van­lı­lar, Ba­rack Oba­ma’nın ABD’nin 44. baş­ka­nı se­çil­me­si­ni bayram havasında kutluyorKA­NINI OBA­MA’NIN AL­NI­NA SÜR­DÜ­LER İlk etapta kes­tik­le­ri 3 koyunun ka­nı­nı, ta­şı­dık­la­rı Barack Oba­ma pos­ter­le­ri­ne de sü­ren köy­lü­ler, te­sis­ler­de ve­ri­len ye­me­ğin ar­dın­dan da­ğıl­dı. > Şa­bet­tin Ak­kuş VAN İHA Van’ın Gür­pı­nar il­çe­sin­de, Ba­rack Oba­ma’nın Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’nin (ABD) 44. baş­ka­nı se­çil­me­si ne­de­niy­le 44 koyun ke­si­le­ce­ği be­lir­til­di. Ça­vuş­te­pe kö­yü hal­kı, Ba­rack Oba­ma’nın ABD’nin 44. baş­ka­nı se­çil­me­si­ni koyun ke­se­rek kut­la­dı. Köy­lü­ler, kıl­dık­la­rı cu­ma na­ma­zı­nın ar­dın­dan Van-Hak­ka­ri ka­ra­yo­lu üze­rin­de bu­lu­nan din­len­me te­sis­le­rin­de bir ara­ya ge­le­rek Oba­ma’nın üze­rin­de, ‘Sen ger­çek bir kah­ra­man­sın’, ‘İçi­miz­den bi­ri­sin’, ‘Oba­ma Van­lı­lar se­ni se­vi­yor’, ‘Se­ni se­vi­yo­ruz’ ya­zı­lı pos­ter­le­ri­ni açıp uzun sü­re da­vul zur­na eş­li­ğin­de ha­lay çek­ti. Köy­lü­ler, da­ha son­ra bo­yun­la­rı­na kır­mı­zı kur­de­le bağ­la­dık­la­rı 44 ko­yun­dan 3’ünü kes­ti. Köy­lü­ler adı­na bir açık­la­ma ya­pan Ab­dul­ke­rim Ku­laz, ge­ri­ye ka­lan ko­yun­la­rı da za­man için­de ke­se­rek fa­kir va­tan­daş­la­ra da­ğı­ta­cak­la­rı­nı ifa­de et­ti. BAŞ­KA­NA VAN’DAN DA­VET Ku­laz, fa­kir bir ai­le­nin ço­cu­ğu olan, ça­lış­ma ve ya­şama az­miy­le bu zor­lu yol­da za­fer ka­za­na­rak ABD’ye baş­kan se­çi­len Oba­ma’nın ba­şa­rı­sı­nı kut­la­mak ve ken­di­si­ne duy­duk­la­rı sev­gi­yi ifa­de et­mek için 44 koyun kes­mek is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Ku­laz, “Uma­rız, dün­ya kar­deş­li­ği için, sa­vaş­sız ve ka­os­suz bir ba­rış or­ta­mı için Oba­ma ça­ba sarf ede­cek­tir. Bu ve­si­ley­le tek­rar ken­di­si­ni teb­rik edi­yoruz” de­di. Oba­ma’yı Van’a da da­vet eden Ab­dul­ke­rim Ku­laz, şef­kat ve umu­dun sim­ge­si olan ‘Ma­viş’ isim­li 3 ya­şın­da­ki Van ke­di­si­ni ken­di­si­ne gön­de­re­cek­le­ri­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT