BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NE ŞAKAYDI AMA

NE ŞAKAYDI AMA

Ko­ca­e­lis­por İ­nö­nü’de 2-0 ö­ne geç­ti. “Ne o­lu­yor?” de­me­den Be­şik­taş ar­ka ar­ka­ya gol­le­ri sı­ra­la­dıMAÇ FAZ­LA­SIY­LA Lİ­DER 10. haf­ta­nın açı­lış ma­çın­da li­gin “na­ga­lip” tek ta­kı­mı­nı ağır­la­yan Be­şik­taş, 2-0 ge­ri­ye düş­tü­ğü kar­şı­laş­ma­dan 3 pu­an­la ay­rıl­dı. Ge­çen haf­ta Kay­se­ris­por’a ye­ni­le­rek li­der­li­ği Trab­zons­por’a kap­tı­ran si­yah-be­yaz­lı­lar, sa­de­ce 2 pu­an­la li­gin di­bi­ne de­mir atan ve bu maç ön­ce­si ya­ban­cı­la­rı­nı kay­be­den Ko­ca­elis­por kar­şı­sın­da 15 ve 16. da­ki­ka­lar­da iki şok gol ye­se de, bit­me­yen iş­ta­hıy­la ma­çı çe­vir­me­si­ni bil­di. İlk 45 da­ki­ka­sı gol dü­el­lo­su şek­lin­de ge­çen maç­ta Mert Nob­re (2), Phlip Ho­los­ko, Matias Del­ga­do ve Bo­bo’nun gol­le­riy­le 3 pua­na ula­şan Be­şik­taş, 21 pu­an ve maç faz­la­sıy­la ye­ni­den li­der­lik kol­tu­ğu­na otur­du. İLK 45’TE GOL DÜ­EL­LO­SU Maç­ta ilk gol 15’te Za­po­tocny’nin ha­ta­sın­dan gel­di. Çek fut­bol­cu­nun sa­vun­ma­dan çı­kar­ken yap­tı­ğı ha­ta­lı pa­sı ka­pan Ham­za, to­pu sa­vun­ma­nın ara­sın­da Ta­ner’le bu­luş­tur­du; bu fut­bol­cu da dar açı­dan us­ta bir vu­ruş­la Rüş­tü’nün al­tın­dan to­pu ağ­la­ra gön­der­di: 1-0. Bir da­ki­ka son­ra, Ta­ner’in or­ta­sın­da ar­ka di­rek­te bom­boş ka­lan Se­ma­vi, uça­rak yap­tı­ğı ka­fa vu­ru­şuy­la sko­ru 2-0‘a ta­şı­dı. 29’da Del­ga­do’nun ser­best vu­ruş­tan al­tı pas içi­ne gön­der­di­ği ka­vis­li to­pa, ka­le­ci Ser­dar’dan ön­ce ka­fay­la do­ku­nan Nob­re far­kı 1’e in­dir­di: 2-1. 43’te sa­vun­ma ar­ka­sı­na atı­lan to­pa ha­re­ket­le­nen Ho­los­ko, me­şin yu­var­la­ğı 20 met­re sür­dük­ten son­ra düz­gün bir vu­ruş­la fi­le­le­re bı­rak­tı: 2-2. DEL­GA­DO’DAN MÜT­HİŞ GOL Tem­po­su­nu ikin­ci dev­re de boz­ma­yan Be­şik­taş, 67’de Del­ga­do’yla maç­ta ilk kez öne geç­ti. Ce­za sa­ha­sı­nın sol çap­ra­zın­da top­la bu­lu­şan Ar­jan­tin­li yıl­dız, sağ aya­ğıy­la müt­hiş bir şut çı­ka­ra­rak to­pu uzak kö­şe­ye as­tı: 3-2. 72’de bu kez Nob­re sah­ne­ye çık­tı. Del­ga­do’dan al­dı­ğı pa­sı, yak­la­şık 25 met­re me­sa­fe­den bek­let­me­den aya­ğı­nın dı­şıy­la ka­le­ye şut­la­yan Bre­zil­ya asıl­lı fut­bol­cu, ta­kım ar­ka­da­şı­na ade­ta na­zi­re yap­tı: 4-2. 75 ve 76. da­ki­ka­lar­da Tel­lo’nun gol de­ne­me­le­rin­den so­nuç çı­ka­ra­ma­yan Be­şik­taş, 90+2’de be­şin­ci go­lü bul­du. Ser­dar Öz­kan’ın pa­sın­da sol­dan ce­za sa­ha­sı­na gi­ren Bo­bo, klas bir vu­ruş­la ma­çın sko­ru­nu be­lir­le­di: 5-2. > Bilgehan Can En­fak­tüs ge­çi­ri­yor­dum “GÜ­VE­Nİ­MİZ TAM” Be­şik­taş’ın as­baş­kan­la­rın­dan Bü­lent Eriş, “Ka­za­na­ca­ğı­mız­dan hiç şüp­hem yok­tu. Tam an­la­mıy­la ha­ri­ka bir ta­kım ol­duk. Ama 2-0’dan son­ra en­fak­tüs (kalp kri­zi) ge­çi­ri­yor­dum. Çün­kü öy­le de­fans ha­ta­la­rı ya­pıl­dı ki Al­lah’tan üçün­cü go­lü ye­me­dik. Bu gol­le­ri ma­çın so­nu­na doğ­ru ye­sey­dik işi­miz ger­çek­ten zor­du. Ney­se ki ho­ca­mı­za ve fut­bol­cu­la­rı­mı­za gü­ve­ni­miz tam. Ümit edi­yo­rum se­zo­nu zir­ve­de ta­mam­la­rız ve ta­raf­tar­la­rı­mı­za öz­le­dik­ler şam­pi­yon­lu­ğu he­di­ye ede­riz” de­di. “HA­TA­LA­RI­MIZ VAR­DI” Öte yan­dan Mus­ta­fa De­niz­li, 2-0 ge­ri­ye düş­me­le­ri­ne rağ­men, iyi mü­ca­de­le edip ka­zan­dık­la­rı­nı söy­le­di. Tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı, “2-0’dan son­ra oyun­dan düş­me­yen, mü­ca­de­le eden bir Be­şik­taş var­dı” der­ken, “Ha­ta­la­rı­mız ol­du. Ha­ta­lar, or­ta­dan kal­dı­rıl­mak için­dir. Oyun­cu­la­rı­mın ye­ni me­zi­yet­le­ri­ni bul­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu. De­niz­li der­bi için ise, “İki ca­mi­ada da gö­rev yap­tım. Ümit edi­yo­rum ki Tür­ki­ye’nin mut­lu ola­ca­ğı bir fut­bol gü­nü or­ta­ya çı­kar” di­ye ko­nuş­tu. BOBO HUZUR BULDU En son 4. haf­ta­da G.An­tep ma­çın­da gol ata­bi­len Be­şik­taş’ın Bre­zil­ya­lı gol­cü­sü Bo­bo dün Ko­ca­elis­por kar­şı­sın­da ta­kı­mı­nın 5. go­lü­nü kay­de­der­ken, si­yah-be­yaz­lı for­ma al­tın­da da 50. go­lü­ne ulaş­tı. Bo­bo maç son­ra­sı, “Ye­dek kal­ma­ya alı­şık de­ği­lim. Bu­ra­ya gel­di­ğim­den be­ri hiç bu ka­dar faz­la ye­dek ku­lü­be­sin­de kal­ma­dım. Ama önem­li olan be­nim oy­na­yıp oy­na­mam de­ğil ta­kı­mın ga­lip gel­me­si” de­di. Bre­zil­ya­lı, “Uzun za­man­dır gol ata­mı­yor­dum. Bu da üze­rim­de bir stres oluş­tu­ru­yor­du. Fa­kat bu maç­ta gol ata­rak stre­si üze­rim­den at­tım” şek­lin­de ko­nuş­tu. MAÇTAN NOTLAR Se­ric ip­le­ri ko­par­dı Ko­ca­eli kar­şı­sın­da for­ma bek­le­yen Se­ric, 18 ki­şi­lik kad­ro­da ol­ma­dı­ğı­nı öğ­re­nin­ce çıl­gı­na dön­dü. “İs­ten­mi­yor­sam he­men gi­de­yim. Gor­don kri­zin­de bi­le sa­bır­la bek­le­dim. Çok ça­lı­şı­yo­rum ama kad­ro­ya gi­re­mi­yo­rum” di­ye­rek yö­ne­ti­ci­le­re si­tem­de bu­lu­nan Hır­vat oyun­cu­nun, me­na­je­ri­ni de İs­tan­bul’a da­vet et­ti­ği öğ­re­nil­di. Ta­ner boş geç­me­di G.Sa­ray ve F.Bah­çe maç­la­rın­da ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çi­re­rek göz dol­du­ran Ko­ca­elis­por’un yıl­dız fut­bol­cu­su Ta­ner Gül­le­ri, Be­şik­taş’ı da boş geç­me­di. Ta­ner yi­ne ta­kı­mı­nın ilk go­lü­nü atar­ken ikin­ci­si­nin de asis­ti­ni yap­tı an­cak o maç­lar­da ol­du­ğu gi­bi ta­kı­mı­nı mağ­lu­bi­yet­ten kur­ta­ra­ma­dı. To­mas Si­vok ce­za­lı Dün ma­çın ikin­ci ya­rı­sın­da sa­rı kart gö­ren Be­şik­taş’ın de­fans oyun­cu­su To­mas Si­vok ce­za­lı du­ru­ma düş­tü. Si­vok, si­yah-be­yaz­lı­la­rın ge­le­cek haf­ta dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı kri­tik Bur­sa ma­çın­da for­ma gi­ye­me­ye­cek. Bu ara­da Gök­han Zan yak­la­şık 1,5 ay son­ra for­ma­sı­na ka­vuş­tu En fark­lı Kar­tal Be­şik­taş bu se­zon ilk kez 5 gol­lü bir ga­li­bi­yet al­dı. Si­yah-be­yaz­lı­lar da­ha ön­ce Sü­per Lig’de G.Bir­li­ği’ni 3-1, ku­pa­da da An­tal­ya’yı 3-0 mağ­lup et­miş­ti. Bu ara­da Çar­şı tri­bü­nü Nob­re’nin 28. ya­şı­nı, at­tı­ğı gol­ler son­ra­sı ‘Happy birt­hday Nob­re’ şek­lin­de te­za­hü­rat­lar­la kut­la­dı. “Hü­cum is­ti­yo­rum” Be­şik­taş’ın gol­cü oyun­cu­su Ho­los­ko son haf­ta­lar­da­ki form dü­şük­lü­ğü­nü ka­bul eder­ken “Gün geç­tik­çe ge­çen se­ne­ki Ho­los­ko’yu gö­re­cek­si­niz” de­di. Slo­vak fut­bol­cu, per­for­man­sı­nı oy­na­dı­ğı po­zis­yo­nun da et­ki­le­di­ği­ni söy­le­ye­rek, “Ho­cam ne­re­de is­ter­se ora­da oy­na­rım ama özel­lik­le hü­cum­da oy­na­mak is­ti­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu. ‘İnan­cı­mı kay­bet­me­dim’ 5-2’lik Ko­ca­eli ga­li­bi­ye­ti son­ra­sı Mert Nob­re, do­ğum gü­nün­de gol at­tı­ğı­nı be­lir­tir­ken, “Ka­za­na­ca­ğı­mı­za inan­dım, inan­cı­mı hiç kay­bet­me­dim” de­di. Nob­re, “Gol­le­rim için çok mut­lu­yum ama ta­kı­mı­mız şam­pi­yon­luk için emin adım­lar­la iler­le­di­ği için da­ha da mut­lu­yum” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı. K­BUS­TAN UYAN­DI Si­vas be­ra­ber­li­ği­nin ar­dın­dan Kay­se­ris­por’a ye­ni­le­rek li­der­li­ği ve na­mağ­lup un­va­nı­nı yi­ti­ren Be­şik­taş, 2-0 ge­ri­ye düş­tü­ğü maç­ta Ko­ca­elis­po­ru 5-2 mağ­lup ede­rek iki haf­ta ara­dan son­ra ye­ni­den ga­li­bi­yet­le ta­nış­tı. BJK İ­nö­nü S­ta­dı, 7 Ka­sım 2008 >>BEŞİKTAŞ 5 ­Rüş­tü 6 İ. To­ra­man 5.5 ­Za­po­tocny 6 ­Si­vok 6 Ek­rem Dağ 6 ­Cis­se 6 (Gök­han dk.55) 6 Tel­lo 6.5 (S. Öz­kan dk.79) 5 ­İ. Ü­zül­mez 6 ­Del­ga­do 8 ­Ho­los­ko 7 (Bo­bo dk.79) 5 Nob­re 8 Ha­kan S. Kur­tu­luş U­ğur Ay­dın T.D: Mus­ta­fa De­niz­li >> KOCAELİ 2 S. Kul­bil­ge 5 ­Mu­sa 5 ­Tol­ga 4 U­fuk 5 ­Vol­kan 5 ­Ham­za 5.5 (Bü­lent dk.79) 4 ­Ke­mal 5.5 ­Se­ma­vi 6 ­Mu­rat Ha­cı­oğ­lu 5 S. Top­rak­te­pe 5 (Ser­hat A­kın dk.78) 4 ­Ta­ner 6 (A.Dur­sun dk.87) ? Me­tin U­mut ­Ser­kan Ya­nık ­Mu­ham­med T.D: Yıl­maz Vu­ral GOL­LER: Ta­ner (dk.15), Se­ma­vi (dk.16), Nob­re (dk.29 ve dk.72), Ho­los­ko (dk.43), Del­ga­do (dk.67), Bo­bo (dk.90+2) HA­KEM­LER: Fı­rat Ay­dı­nus, Ta­rık On­gun, Ke­mal Yıl­maz PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P Be­şik­taş 10 6 3 1 20 9 21 T­rab­zon 9 6 2 1 16 9 20 An­ka­ra 9 6 1 2 16 7 19 ­Si­vas 9 5 3 1 16 8 18 G.Sa­ray 9 5 2 2 22 11 17 ­Kay­se­ri 9 5 2 2 11 5 17 ­Bur­sa 9 5 0 4 14 15 15 G.An­tep 9 4 2 3 13 12 14 F.Bah­çe 9 4 1 4 18 15 13 Es­ki­şe­hir 9 3 4 2 13 12 13 ­Kon­ya 9 4 1 4 12 15 13 G.Bir­li­ği 9 2 3 4 11 15 9 B.Be­le­di­ye 9 2 3 4 7 13 9 ­De­niz­li 9 2 2 5 11 17 8 ­Ha­cet­te­pe 9 2 2 5 7 13 8 M­KE A.Gü­cü 9 1 3 5 8 16 6 An­tal­ya 9 1 2 6 12 19 5 ­Ko­ca­e­li 10 0 2 8 10 26 2
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT