BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ev­len­me va­adiy­le kan­dı­rıp kre­di kart­la­rı­nı kul­lan­dı­lar

Ev­len­me va­adiy­le kan­dı­rıp kre­di kart­la­rı­nı kul­lan­dı­lar

Ken­di­le­ri­ni as­ker ola­rak ta­nıt­tık­la­rı genç kız­la­rı, ev­len­me vaa­diy­le kan­dır­dık­tan son­ra kre­di kart­la­rı­nı kul­la­na­rak do­lan­dır­dık­la­rı tes­pit edi­len 6 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı.Ken­di­le­ri­ni as­ker ola­rak ta­nıt­tık­la­rı genç kız­la­rı, ev­len­me vaa­diy­le kan­dır­dık­tan son­ra kre­di kart­la­rı­nı kul­la­na­rak do­lan­dır­dık­la­rı tes­pit edi­len 6 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. İh­bar üze­ri­ne Jan­dar­ma ken­di­le­ri­ni as­ker ola­rak ta­nı­ta­rak do­lan­dı­rı­cı­lık yap­tık­la­rı be­lir­le­nen ba­zı ki­şi­le­ri ya­kın ta­ki­be al­dı. Ad­re­si ön­ce­den tes­pit edi­len bir eve ya­pı­lan bas­kın­da Ye­men İ. ve Sel­çuk Ç. ile bir­lik­te Ab­dül­ka­ni Ö, Mus­ta­fa U, Me­sut K. ve Se­lim M. gö­zal­tı­na alın­dı. Zan­lı­lar­la bir­lik­te 3 adet ku­ru sı­kı ta­ban­ca, üze­rin­de üs­teğ­men rüt­be­si bu­lu­nan ka­zak ve as­ker kı­ya­fet­le­ri ile 2 adet sahte as­ke­ri kim­lik kar­tı ve kre­di kart­la­rı ele ge­çi­ril­di. Ye­men İ. ve Sel­çuk ǒnin, in­ter­nette ta­nış­tık­la­rı genç kız­la­ra ken­di­le­ri­ni yüz­ba­şı ve üs­teğ­men ola­rak ta­nıt­tık­la­rı tes­pit edil­di. Bu ki­şi­le­rin ev­len­me vaa­din­de bu­lun­duk­la­rı, ai­le­le­ri ile de ta­nı­şa­rak gü­ven sağ­la­dık­la­rı genç kız­la­rı, kre­di kart­la­rı­nı alış­ve­riş­te kul­la­na­rak ya da na­kit pa­ra çe­ke­rek yak­la­şık 200 bin YTL do­lan­dır­dık­la­rı be­lir­len­di. 6 zan­lı sav­cı­lı­ğa sevk edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT