BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cengâver Nobre

Cengâver Nobre

Na­mağ­lup un­va­nı­nı Kay­se­ri’de bı­ra­kan Be­şik­taş, ko­lay gö­rü­nen ama sür­pri­ze de açık bir kar­şı­laş­ma bek­len­ti­si için­de çık­tı­ğı maç­ta, ön­ce ecel ter­le­ri dök­tü, son­ra da ta­raf­ta­rı­na bek­len­ti­si­ni ver­di...Na­mağ­lup un­va­nı­nı Kay­se­ri’de bı­ra­kan Be­şik­taş, ko­lay gö­rü­nen ama sür­pri­ze de açık bir kar­şı­laş­ma bek­len­ti­si için­de çık­tı­ğı maç­ta, ön­ce ecel ter­le­ri dök­tü, son­ra da ta­raf­ta­rı­na bek­len­ti­si­ni ver­di... Bir da­ki­ka için­de, ka­le­sin­de iki gol bir­den gö­ren si­yah-be­yaz­lı­lar, te­la­şa ka­pıl­dık­la­rı ilk 16 da­ki­ka için­de, ba­şı­na ge­le­bi­le­cek en bü­yük fe­la­ke­tin şo­ku­nu at­la­tır at­lat­maz, dev­re­yi Nob­re ve Ho­los­ko ile den­ge­le­ye­rek, ga­li­bi­ye­ti ikin­ci ya­rı­da Del­ga­do ve sa­ha­nın tar­tış­ma­sız en bü­yük yıl­dı­zı Nob­re ve Bo­bo ile tes­cil­le­di... *** Ko­ca­elis­por’un şöh­ret­ler ta­kı­mı gö­rün­tü­sün­de­ki kad­ro­su­nun, her kar­şı­laş­ma­da ol­du­ğu gi­bi, oyu­nun baş­la­rın­da­ki gay­ret­li, ar­zu­lu fut­bo­lu, se­me­re­si­ni ça­buk ver­di­ğin­de, ne­fes­le­rin bu tem­po­yu 90 da­ki­ka gö­tü­re­me­ye­ce­ği­nin de sin­yal­le­ri­ni yay­mış­tı... Çün­kü Nob­re‘nin yıp­ra­tı­cı fut­bo­lu kar­şı­sın­da, her an yı­kı­la­cak bir sa­vun­ma hat­tı­nın gi­di­şa­tı, da­ya­na­ma­ya­cak güç­tey­di... Bu ka­dar ar­zu­lu Nob­re‘nin ya­nın­da, go­lü bu­lun­ca­ya ka­dar Ho­los­ko‘nun ina­nıl­maz vur­dum­duy­maz fut­bo­lu, tri­bün­le­re de saç baş yol­du­ru­yor­du... Kap­tan Del­ga­do ve Tel­lo da Ho­los­ko gi­bi is­tek­siz bir gü­nün­de olun­ca, peş pe­şe ge­len Ko­ca­eli gol­le­ri pek sür­priz sa­yıl­ma­dı... *** Mi­sa­fir ta­kı­mın at­tı­ğı ikin­ci gol­de Za­po­tocny ve Ek­rem‘in müş­te­rek ha­ta­la­rı­nın ar­dın­dan, si­yah-be­yaz­lı ta­kı­mı İb­ra­him To­ra­man ile bir­lik­te der­le­nip to­par­la­ma­sı, “git­ti mi aca­ba” de­ni­len kar­şı­laş­ma­yı bir an­da ters yüz edi­ver­di... Üs­te­lik, şöh­ret­ler­den ku­ru­lu Ko­ca­elis­por’da da yor­gun­luk be­lir­ti­le­ri er­ken baş gös­ter­miş, se­yir­ci­si­nin de tri­bün bas­kı­sıy­la Be­şik­taş’ı ar­zu­lu ha­le ge­tir­miş­ti... İkin­ci ya­rı­da bu işin ke­sin bi­te­ce­ği ken­di­ni bel­li et­miş­ti ha­lin­ce... Kö­tü gü­nün­de­ki Del­ga­do‘nun ve ça­lış­kan Nob­re‘nin je­ne­rik gol­le­ri ile Bo­bo‘nun fi­na­li, kar­şı­laş­ma­nın unu­tul­maz­la­rı ara­sı­na gir­di­ğin­de tri­bün­ler, “oğ­lan bi­zim kız bi­zim” tür­kü­sü­nü mı­rıl­dan­ma­ya baş­la­mış­tı bi­le... Bi­ze gö­re, Ko­ca­elis­por’un dün sa­ha­da­ki is­tik­rar­sız­lı­ğı­nın tek se­be­bi, ce­za­lı ol­du­ğu için tri­bün­den kar­şı­laş­ma­yı iz­le­yen Yıl­maz Vu­ral‘ın, ku­lü­be­de bı­rak­tı­ğı yar­dım­cı­sı­nın ken­di­si­ni tak­lit et­me adı­na yap­tı­ğı yan­lış­lık­lar­dı... Sa­ha­da­ki fut­bol­cu­su­nun ka­fa­sı­nı ka­rış­tı­ran, ba­ğı­rıp ça­ğı­ran bu şöh­ret düş­kü­nü yar­dım­cı, Be­şik­taş’ın işi­ni ko­lay­laş­tı­ra­rak, ema­ne­te iha­net et­ti ade­ta...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT