BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > METRO i­le u­la­şı­ma a­lı­şa­ca­ğız

METRO i­le u­la­şı­ma a­lı­şa­ca­ğız

Yeni vagonların deneme sürüşünü yapan ­Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, 2012 yı­lın­da­ki he­def­le­ri­nin, 7 mil­yon İs­tan­bul­lu­nun ray­lı sis­te­mi kul­lan­ma­sı­nı sağ­la­mak ol­du­ğu­nu söylediİs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, ba­sın men­sup­la­rıy­la bir­lik­te Şiş­ha­ne-Mas­lak Ata­türk Oto Sa­na­yi İs­tas­yon­la­rı ara­sın­da ye­ni va­gon­la­rın de­ne­me sü­rü­şü­nü yap­tı. Ba­sın men­sup­la­rı­na açık­la­ma ya­pan Top­baş, Şiş­ha­ne-Mas­lak Ata­türk Oto Sa­na­yi İs­tas­yon­la­rı ara­sın­da, Ocak 2009 için­de yol­cu ta­şı­ma­ya baş­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Şu an­da 15 ki­lo­met­re­si ta­mam­la­nan hat­tın 21 da­ki­ka­lık me­sa­fe­de hiz­met ver­di­ği­ni ifa­de eden Top­baş, “2009 or­ta­la­rın­da bel­ki Sey­ran­te­pe is­tas­yo­nu­mu­za da ulaş­mış ola­ca­ğız. Ya­ni Ga­la­ta­sa­ray Sta­dı ya­pıl­ma­dan met­ro bit­miş ola­cak. Ula­şım, met­ro ile doğ­ru ve gü­zel. Bu­nu sağ­la­dık” de­di. De­ne­me sü­rü­şü­nü ger­çek­leş­tir­dik­le­ri va­gon­la­rın çok fark­lı ve kap­sam­lı ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Top­baş, söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “İs­tas­yon­la­rı­mı­zı, ser­gi­ye el­ve­riş­li, te­ma­lı is­tas­yon­lar ha­li­ne ge­tir­me­ye ça­lış­tık. Bu­ra­sı, İs­tan­bul’un ku­zey-gü­ney ak­sın­da en önem­li ile­ti­şim ak­sı­nı oluş­tu­ru­yor. De­ne­me sü­rüş­le­ri­mi­zi baş­la­tı­yo­ruz. 2012’de he­de­fi­miz, 7 mil­yon in­sa­nı­mı­zın ray­lı sis­tem kul­la­nır ha­le gel­me­si.” YE­REL SE­ÇİM­LER Ba­sın men­sup­la­rı­nın so­ru­la­rı­nı da ce­vap­lan­dı­ran Ka­dir Top­baş, bir ga­ze­te­ci­nin, “İs­tan­bul­lu­lar ye­ni dö­nem­de İs­tan­bul’u si­ze ema­net eder­ler mi?” so­ru­su­na kar­şı­lık, “Si­zin bun­da şüp­he­niz mi var? Dur­mak yok, hız kes­me­den yo­la de­vam. İs­tan­bul­lu ka­ra­rı­nı ve­re­cek. Hamd ol­sun hal­kı­mız­la di­ya­lo­ğu­muz ga­yet iyi” de­di. Top­baş, dün­ya­da­ki eko­no­mik kri­zin Tür­ki­ye’ye et­ki­le­ri­nin so­rul­ma­sı üze­ri­ne, şöy­le ko­nuş­tu: “Dün­ya­da­ki eko­no­mik kri­zin sı­kın­tı­sı kıs­men Tür­ki­ye’yi de et­ki­le­ye­cek. İs­tan­bul’un bor­cu yok de­ne­cek ka­dar az. Za­ten önü­müz­de­ki dö­nem için­de, ha­zır­lık­la­rı­mız için­de şir­ket­le­ri­mi­zin özel­leş­ti­ril­me­si var; İG­DAŞ ve İDO baş­ta ol­mak üze­re. İS­PARK’ı hal­ka aç­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum. Ka­za­na­cak­sa hal­kı­mız ka­zan­sın.” Sis­tem en­teg­re ol­du­ğun­da va­gon­lar, Tak­sim, Şiş­ha­ne, 4. Le­vent, Da­rüş­şa­fa­ka hat­tın­da İs­tan­bul­lu­la­ra hiz­met ve­re­cek. Yıl so­nu­na ka­dar hat­ta in­di­ri­len va­gon sa­yı­sı 28 ola­cak. 2009 yı­lın­da tes­lim edi­le­cek va­gon­lar­la bir­lik­te pro­je kap­sa­mın­da alı­na­cak va­gon sa­yı­sı 92’ye ula­şa­cak. Bü­tün va­gon­lar kli­ma­lı ola­cak. Ara­cın dı­şın­da han­gi yö­ne git­ti­ği­ni gös­te­ren di­ji­tal gös­ter­ge ola­cak. Araç için­de ka­pı üst­le­rin­de ara­cın han­gi is­tas­yo­na doğ­ru git­ti­ği­ni, han­gi is­tas­yon­la­rı ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­nı, hat­tan al­dı­ğı on-li­ne bil­gi ile yol­cu­la­ra fark­lı ışık­lar­la gös­te­ren “di­na­mik yol ha­ri­ta­sı” bu­lu­na­cak. Her va­gon­da 6 adet LCD yol­cu bil­gi­len­dir­me ek­ran­la­rı ola­cak. Va­gon­lar tam oto­ma­tik sü­rüş sağ­la­yan son sis­tem bil­gi­sa­yar­la­ra sa­hip.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT