BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­ce Gür­sel ve Çiğ­dem ­Sa­vaş ye­ni kan­ka­lar

E­ce Gür­sel ve Çiğ­dem ­Sa­vaş ye­ni kan­ka­lar

An­tal­ya’da ger­çek­le­şen Can­di­no sa­at­le­ri­nin ta­nı­tım ge­ce­sin­de man­ken E­ce Gür­sel ve Çiğ­dem Sa­vaş bir­bir­le­riy­le kan­ka ol­duk­la­rı­nı ve e­kip ha­lin­de ça­lış­tık­la­rı­nı be­lirt­ti­ler.An­tal­ya’da ger­çek­le­şen Can­di­no sa­at­le­ri­nin ta­nı­tım ge­ce­sin­de man­ken E­ce Gür­sel ve Çiğ­dem Sa­vaş bir­bir­le­riy­le kan­ka ol­duk­la­rı­nı ve e­kip ha­lin­de ça­lış­tık­la­rı­nı be­lirt­ti­ler. Çiğ­dem Sa­vaş a­me­li­yat ol­du­ğu dö­nem­de en bü­yük des­te­ği E­ce Gür­sel’den gör­dü­ğü­nü be­lir­te­rek; “Ge­rek ko­nuş­ma­la­rıy­la ge­rek ha­re­ket­le­riy­le ger­çek dost ol­du­ğu­nu gös­ter­di. Ger­çek dost­la­rın ne za­man bel­li o­la­ca­ğı­nı her­kes bi­li­yor, ben de ar­tık o­na gö­re dav­ra­nı­yo­rum” de­di. E­ce Gür­sel i­se; “Çiğ­dem çok zor ve sı­kın­tı­lı dö­nem­den geç­ti, her­kes ken­di öz­gür­lü­ğün­de is­te­di­ği­ni ya­pa­bi­lir, a­ma Çiğ­dem öy­le e­leş­ti­ril­di ki bu­na ben bi­le si­nir ol­dum ve her za­man ya­nın­da ol­ma­ya ça­lış­tım. Ar­tık pod­yum­da el e­le yü­rü­ye­ce­ğiz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT