BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > kim ne demiş?

kim ne demiş?

NEŞE ERBERK: ­Do­kuz yıl­lık e­şi teks­til­ci Ark Gur­dik­yan’dan bo­şa­nır­ken sa­de­ce 700 do­lar na­fa­ka is­te­di ve ek­le­di. “Bir de e­ve ge­len fa­tu­ra­la­rı ö­de­sin. Başka bir şey istemiyorum.”NEŞE ERBERK: ­Do­kuz yıl­lık e­şi teks­til­ci Ark Gur­dik­yan’dan bo­şa­nır­ken sa­de­ce 700 do­lar na­fa­ka is­te­di ve ek­le­di. “Bir de e­ve ge­len fa­tu­ra­la­rı ö­de­sin. Başka bir şey istemiyorum.” İSMET ÖZHAN: “Qu­an­tum of So­la­ce”in yö­net­me­nin­den te­klif a­lan İs­met Öz­han; “Mark Fos­ter be­ni İ­tal­yan bir o­yun­cu­ya ben­zet­miş. Türk ol­du­ğu­mu söy­le­dim. Ça­lı­şa­bi­le­ce­ği­mi­zi söy­le­di, şa­şır­dım.” HÜLYA AVŞAR: ­He­lin Av­şar’ın har­ca­ma­la­rı­na “Ye­ter” di­ye is­yan et­miş. Bu de­vir­de bu ka­dar pa­ra har­ca­nır mı? Dün­ya ka­dar gi­ye­ce­ğin var. Kı­rı­lan eş­ya­nı da ta­mir et­tir. A­tıp, ye­ni­si­ni al­ma.” ŞAHAN GÖKBAKAR: TV’de p­rog­ram ya­par­ken an­ti­med­ya­tik du­ru­şum ne­de­niy­le en­tel­ek­tü­el bi­ri o­la­rak say­gı gö­rü­yor­dum. “Re­cep İ­ve­dik” fil­mi­ni yap­tım, med­ya may­mu­nu i­lan e­dil­dim. YILMAZ ERDOĞAN: ­Re­cep İ­ve­dik p­ro­je­si­ni biz hiç gör­me­dik. BKM o­la­rak o fil­mi biz yap­say­dık her şe­ye mü­da­ha­le e­der­dik, i­şi bo­za­bi­lir­dik. Bu ka­dar gi­şe ya­pa­ma­ya­bi­lir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT