BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 8 ya­şın­da­ki ço­cuk, babası ile bir adamı öl­dür­mek­le suç­la­nı­yor

8 ya­şın­da­ki ço­cuk, babası ile bir adamı öl­dür­mek­le suç­la­nı­yor

AB­D’­nin Ari­zo­na eya­le­tin­de 8 ya­şın­da­ki bir ço­cuk ba­ba­sı­nı ve bir ada­mı vu­ra­rak öl­dür­mek­ten suç­la­nı­yor.AB­D’­nin Ari­zo­na eya­le­tin­de 8 ya­şın­da­ki bir ço­cuk ba­ba­sı­nı ve bir ada­mı vu­ra­rak öl­dür­mek­ten suç­la­nı­yor. Flags­taff şeh­ri­nin St. Johns Em­ni­yet Mü­dü­rü Roy Mel­nick, çar­şam­ba gü­nü mey­da­na gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, kur­ban­lar­dan bi­ri­nin ka­pı­nın önün­de, di­ğe­ri­nin ise üst oda­da ölü bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti. Mel­nick, is­mi açık­lan­ma­yan ço­cu­ğun ilk so­ruş­tur­ma­da olay­la il­gi­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı söy­le­di­ği­ni an­cak da­ha son­ra ci­na­yet­le­ri iti­raf et­ti­ği­ni açık­la­dı. Po­lis, ci­na­yet­le­rin se­be­bi hak­kın­da ise bir açık­la­ma yap­ma­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT