BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­i­ti’de o­kul ­çök­tü: 82 ö­lü

Ha­i­ti’de o­kul ­çök­tü: 82 ö­lü

Ha­i­ti’nin baş­ken­ti Port­-a­u-P­rin­ce’de 700 kişinin eğitim gördüğü bir o­kulun çök­me­si so­nu­cu ço­ğu ço­cuk ol­mak ü­ze­re 82 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.Ha­i­ti’nin baş­ken­ti Port­-a­u-P­rin­ce’de 700 kişinin eğitim gördüğü bir o­kulun çök­me­si so­nu­cu ço­ğu ço­cuk ol­mak ü­ze­re 82 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. O­kul en­ka­zın­dan 107 ki­şi kur­ta­rı­lır­ken, ba­zı­la­rı­nın du­ru­mu­nun a­ğır ol­du­ğu bil­di­ril­di. Ha­i­ti Dev­let Baş­ka­nı Re­ne P­re­val i­le Baş­ba­kan Mic­he­le Pi­er­re-­Lo­u­is 3 i­la 20 yaş­la­rın­da­ki öğ­ren­ci­le­rin o­ku­du­ğu okulda incelemelerde bulundu.
Kapat
KAPAT