BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İ­cap ve ka­bul

İ­cap ve ka­bul

Tutar­sız­lık bu ül­ke­de­ki yö­ne­ti­ci eli­tin ala­met-i fa­ri­ka­sı ga­li­ba... Son za­man­lar­da her şe­yin “mil­li”si­ni ta­rif et­mek çok re­vaç­ta bil­di­ği­niz gi­bi... Mil­li du­ruş, mil­li ta­vır, mil­li si­ne­ma, mil­li ta­rım, mil­li dil ve­sa­ire... Ve­ya “se­kü­ler ver­si­yon” için “ulu­sal”ı da kul­la­na­bi­lir­si­niz! Mü­es­ses ni­zam, tek­tip­leş­tir­mek ve tar­tı­şıl­maz kıl­mak is­te­di­ği ko­nu­nun ba­şı­na “mil­li” ve­ya -meş­re­bi­ne gö­re- ulu­sal ke­li­me­si­ni ek­le­di mi ta­mam­dır. Söz­ko­nu­su olan ne ise, ar­tık mil­li ni­te­lik ka­za­nı­yorTutar­sız­lık bu ül­ke­de­ki yö­ne­ti­ci eli­tin ala­met-i fa­ri­ka­sı ga­li­ba... Son za­man­lar­da her şe­yin “mil­li”si­ni ta­rif et­mek çok re­vaç­ta bil­di­ği­niz gi­bi... Mil­li du­ruş, mil­li ta­vır, mil­li si­ne­ma, mil­li ta­rım, mil­li dil ve­sa­ire... Ve­ya “se­kü­ler ver­si­yon” için “ulu­sal”ı da kul­la­na­bi­lir­si­niz! Mü­es­ses ni­zam, tek­tip­leş­tir­mek ve tar­tı­şıl­maz kıl­mak is­te­di­ği ko­nu­nun ba­şı­na “mil­li” ve­ya -meş­re­bi­ne gö­re- ulu­sal ke­li­me­si­ni ek­le­di mi ta­mam­dır. Söz­ko­nu­su olan ne ise, ar­tık mil­li ni­te­lik ka­za­nı­yor *** TBMM’de ye­ni Borç­lar Ka­nu­nu gö­rü­şü­lür­ken aka­de­mis­yen­ler, sa­de­leş­ti­ril­me adı al­tın­da “hu­ku­ki te­rim­le­rin iğ­diş edil­me­si­ne” iti­raz et­miş­ler. Me­se­la “icap ve ka­bul” ye­ri­ne “öne­ri ve ka­bul” den­me­si­nin hu­kuk di­li­ni yoz­laş­tı­ra­ca­ğı­nı be­lirt­miş­ler. Ta­bi­i CHP’li ve­kil­ler he­men “kük­re­miş­ler”: Di­li­mi­zi Arap­ça’nın is­ti­la­sın­dan kur­tar­ma­lı­yız! (Bu ül­ke­de ba­zı zi­hin­ler na­sıl for­mat­lan­mış ki sek­sen yıl­dır bi­zi ha­bi­re bir şey­ler­den kur­ta­rıp du­ru­yor­lar!). Oy­sa, 1930’lar­da da Türk­çe’yi Arap­ça’dan kur­tar­mak için TDK ke­li­me fab­ri­ka­sı gi­bi ça­lış­ma­mış mıy­dı? Say­lav­lar, bu­dun­lar, gö­nenç­ler, ka­mu­tay­lar, erek­ler, gö­rün­gü­ler or­ta­lı­ğa sa­çıl­mış­tı. Bi­la­ha­re bu ucu­be ke­li­me­ler or­ta­lık­tan kay­bol­du ama “Arap­ça ve Os­man­lı­ca’dan kur­ta­rı­lan!” dil­de­ki boş­lu­ğu “Frenk­çe” ke­li­me­ler dol­du­ru­ver­di. *** TBMM’de dil­de­ki yoz­laş­ma­yı in­ce­le­mek için bir ko­mis­yon ku­rul­du. Ko­mis­yon, ya­ban­cı ke­li­me­le­rin is­ti­la et­ti­ği Türk­çe’nin ko­run­ma­sı için “mil­li dil po­li­ti­ka­sı” ge­liş­ti­ril­me­si­ni öner­miş. Hay­di buy­run! Ha­ni di­li­miz Arap­ça’dan kur­ta­rıl­mış, arı du­ru ol­muş­tu? Ko­mis­yon’un bir de öne­ri­si var ki, ev­le­re şen­lik: Av­ru­pa’da­ki Türk­le­rin ya­şa­dık­la­rı ül­ke­ler­de­ki okul­lar­da eği­ti­min Türk­çe ol­ma­sı için gi­ri­şim­ler ya­pıl­ma­lı­dır. Gi­ri­şe­lim gi­riş­me­si­ne de, ya Av­ru­pa­lı­lar “si­zin ül­ke­de ‘ana­dil­de eği­tim’ işi na­sıl hal­le­di­li­yor” der­se ne di­ye­ce­ğiz? Ay­nı ko­mis­yo­nun “mil­li dil” öne­ri­si­ni de ha­tır­la­yın­ca, ta­dın­dan yen­mez ha­le ge­li­yor mev­zu... Tu­tar­sız­lık ba­zı­la­rı için bir “tra­de­mark” ger­çek­ten...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT