BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Av­ru­pa­lı tu­rist Tür­ki­ye’yi ter­cih ede­bi­lir

Av­ru­pa­lı tu­rist Tür­ki­ye’yi ter­cih ede­bi­lir

Türk tu­riz­mi­nin k­riz­den az et­ki­le­ne­ce­ği­ni be­lir­ten Ö­ger Tur Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Vu­ral Ö­ger, “Avrupalı turist, da­ha uy­gun o­lan Tür­ki­ye’ye yönelecek” dedi> Mustafa Sezer - İSTANBUL TU­RİZM­Cİ Ü­MİT­Lİ Ö­ger Tur Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Vu­ral Ö­ger ve Tür­ki­ye O­tel­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ah­met Ba­rut, Türk tu­riz­mi­nin k­riz­den az etkileneceğini hat­ta; a­van­taj­lı çı­ka­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Öger Tur Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Vu­ral Öger, Türk tu­riz­mi­nin ya­şa­nan glo­bal kriz­de ba­zı avan­taj­lar el­de ede­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı. Av­ru­pa’da ya­şa­nan dur­gun­luk so­nu­cu bu ül­ke va­tan­daş­la­rı­nın İs­pan­ya, Yu­na­nis­tan ye­ri­ne fi­yat açı­sın­dan uy­gun olan Tür­ki­ye’ye ter­cih ede­bi­le­cek­le­ri­ni be­lir­ten Öger, “Türk tu­riz­min­de bir kriz bek­le­mi­yo­ruz. Tür­ki­ye’ye ge­len tu­rist sa­yı­sın­da şu an cid­di bir azal­ma yok” de­di. AB ÜL­KE­LE­Rİ ÇOK ET­Kİ­LE­NE­CEK Tür­ki­ye’nin son se­ne­ler­de cid­di bir ge­liş­me için­de ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Öger, “Ya­şa­nan glo­bal kriz, dün­ya­da ABD’den son­ra en çok AB ül­ke­le­rin­de et­ki­li ola­cak. Bu­nun et­ki­le­ri da­ha çok önü­müz­de­ki se­ne gö­rü­le­cek. Av­ru­pa’nın 2009 yı­lın­da bir dur­gun­luk içi­ne gir­me ih­ti­ma­li yük­sek. Alım gü­cü dü­şen Av­ru­pa­lı, ta­til için da­ha ucuz ül­ke­le­re yö­ne­le­bi­lir. Bu ül­ke­le­rin en ba­şın­da da ta­bii ki Tür­ki­ye ge­li­yor. Av­ru­pa­lı birçok tu­rist İs­pan­ya ve Yu­na­nis­tan ye­ri­ne Tür­ki­ye’yi ter­cih ede­bi­lir” de­di. EN İYİ PER­FOR­MAN­SA SA­Hİ­BİZ Tür­ki­ye Otel­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu (TÜ­RO­FED) Baş­ka­nı Ah­met Ba­rut ise, Tür­ki­ye’nin şu an­da glo­bal kriz­den et­ki­len­me­di­ği­ni, esas olum­lu ve­ya olum­suz et­ki­le­rin 2009 yı­lı­nın ocak ayın­dan son­ra bel­li ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Türk tu­riz­mi­nin son 10 yıl­da dün­ya or­ta­la­ma­sı­nın iki ka­tı bü­yü­dü­ğü­nü ifa­de eden Ba­rut, avan­taj­lı yön­le­riy­le Tür­ki­ye’nin dün­ya ül­ke­le­ri ara­sın­da en iyi per­for­ma­nı­sı gös­te­ren ül­ke­ler ara­sın­da yer ala­ca­ğı­nı söy­le­di. Ba­rut, “Türk tu­riz­mi­nin ka­li­te­si­ne ina­nı­yo­rum. Tu­riz­mimiz kriz­den en az za­rar­la çı­ka­cak. Hat­ta kâr­lı da çı­ka­bi­lir. Türk tu­riz­mi ra­kip­le­ri­ne gö­re avan­taj­lı du­rum­da. Bu avan­taj­lar fi­ya­tı, ka­li­te­si, otel­ler­de uy­gu­la­nan her şey da­hil sis­te­mi­dir. Son yıl­lar­da tu­rizm pa­zar­la­rın­da­ki da­ğıl­ma Türk tu­riz­mi için ay­rı olum­lu bir ge­liş­me­dir. Baş­ta Rus­ya ve Ba­ğım­sız Dev­let­ler Top­lu­lu­ğu ül­ke­le­ri ol­mak üze­re Or­ta Do­ğu pa­za­rı ge­liş­ti. Bu se­bep­le fi­yat­la­ra ka­li­te­ye, sis­te­me gü­ve­ni­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT