BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BOR İDDİALARINA CEVAP: Al­lah’a şü­kür her­ke­sin ço­cu­ğu var

BOR İDDİALARINA CEVAP: Al­lah’a şü­kür her­ke­sin ço­cu­ğu var

Eti Ma­den İş­let­me­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Tür­ki­ye’nin iti­raz­la­rı­na rağ­men, bo­r madenini ‘üre­me­ye olum­suz et­ki­li tok­sik mad­de’ lis­te­si­ne alan Av­ru­pa Bir­li­ği’nin te­zi­ni çü­rüt­mek için bo­ra ma­ruz ka­lan iş­çi­le­rin üre­me sağ­lı­ğıy­la il­gi­li ça­lış­ma baş­la­tı­yor.Eti Ma­den İş­let­me­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Tür­ki­ye’nin iti­raz­la­rı­na rağ­men, bo­r madenini ‘üre­me­ye olum­suz et­ki­li tok­sik mad­de’ lis­te­si­ne alan Av­ru­pa Bir­li­ği’nin te­zi­ni çü­rüt­mek için bo­ra ma­ruz ka­lan iş­çi­le­rin üre­me sağ­lı­ğıy­la il­gi­li ça­lış­ma baş­la­tı­yor. Bor üre­ti­mi­nin ya­pıl­dı­ğı iş­let­me­ler­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­na­cak he­yet, iş­çi­ler­den kan, id­rar ve sperm ör­ne­ği ala­cak. Bor ça­lı­şan­la­rı ara­sın­da ço­cuk­lu ai­le­le­rin ora­nı­nın böy­le bir prob­le­min ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Pet­rol-İş Sen­di­ka­sı Ban­dır­ma Şu­be Baş­ka­nı Re­cep Gök­de­niz, “Al­lah’a şü­kür bor iş­çi­si­nin bir sı­kın­tı­sı yok. He­pi­mi­zin ço­luk ço­cu­ğu var. Üre­mey­le il­gi­li her­han­gi bir sı­kın­tı­mız ol­sa ço­cu­ğu­muz olur mu? AB’nin ka­ra­rı­nın, dün­ya­da­ki bor re­zer­vi­nin yüz­de 72’si­ne sa­hip olan Tür­ki­ye’nin ih­ra­ca­tı­nın azal­ma­sı­nı, böy­le­ce bor ma­de­ni­nin el­den çı­ka­rıl­ma­sı­nı sağ­la­ma­ya yö­ne­lik ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT