BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pey­gam­be­ri­miz i­çin kur­ban

Pey­gam­be­ri­miz i­çin kur­ban

Su­al: Pey­gam­ber efen­di­miz için kur­ban ke­ser­ken na­sıl ni­yet edi­lir?Su­al: Pey­gam­ber efen­di­miz için kur­ban ke­ser­ken na­sıl ni­yet edi­lir? CE­VAP: (Se­va­bı Pey­gam­ber efen­di­mi­zin mü­ba­rek ru­hu­na ol­mak üze­re, Al­lah rı­za­sı için kur­ban kes­me­ye ni­yet et­tim) de­nir. Di­ğer ölü­le­ri­miz için de böy­le ni­yet edi­le­bi­lir. Me­se­la, öl­müş ba­ba için hay­van ke­ser­ken, (Se­va­bı ba­ba­mın ru­hu­na ol­mak üze­re, Al­lah rı­za­sı için kur­ban kes­me­ye ni­yet et­tim) de­ne­bi­lir. Re­su­lul­lah efen­di­miz için kur­ban kes­mek, müs­te­hab­dır ve çok se­vab­dır. Pey­gam­ber efen­di­miz iki kur­ban ke­ser­di. Bi­ri ken­di­si için, bi­ri de üm­me­ti için­di. Kes­ti­ği iki kur­ban için, (Bi­ri ken­dim ve ev­lat­la­rım için, bi­ri de kur­ban ke­se­me­yen üm­me­tim için) bu­yu­rur­du. Re­su­lul­lah efen­di­miz, ve­da hac­cı­na gi­der­ken yüz kur­ban­lık de­ve gö­tür­dü. 63’ünü ken­di kes­ti. Son­ra bı­ça­ğı Haz­ret-i Ali’ye ver­di. Ge­ri ka­la­nı o kes­ti. Böy­le­ce 63 yıl ya­şa­ya­ca­ğı­na işa­ret et­miş ol­du. İKİ Kİ­Şİ BİR KO­YU­NA OR­TAK OLA­MAZ Su­al: (Pey­gam­be­ri­mi­ze na­fi­le kur­ban ke­se­ce­ğiz) di­ye her­kes­ten 5-10 li­ra top­la­yan­lar olu­yor. 50-100 ki­şi­nin bir ko­yu­nu kur­ban et­me­si ca­iz mi­dir? CE­VAP: Ha­yır, ca­iz de­ğil­dir. Na­fi­le de ol­sa, bir ko­yu­nu an­cak bir ki­şi ke­se­bi­lir. Na­fi­le kur­ban ola­rak da, bir ko­yu­nu iki ve da­ha çok ki­şi, sı­ğı­rı ise se­kiz ve­ya da­ha çok ki­şi ke­se­mez. Ge­nel­de böy­le top­la­nı­lan pa­ra­la­rın ki­li­se­le­re yar­dım için ve­ril­di­ği işi­ti­li­yor. Kur­ban, ko­yun, ke­çi, sı­ğır, de­ve­den bi­ri­ni, kur­ban bay­ra­mı­nın ilk üç gü­nün­de, kur­ban ni­ye­tiy­le kes­mek de­mek­tir. Bir sı­ğır ve­ya de­ve, ye­di ki­şi­ye ka­dar or­tak ola­rak da ke­si­le­bi­lir. Hiç­bi­ri­nin his­se­si ye­di­de bir­den az ola­maz. Se­kiz ki­şi­nin ye­di sı­ğı­rı ve iki ki­şi­nin iki ko­yu­nu sa­tın alıp or­tak ola­rak kes­me­le­ri ca­iz ol­maz; çün­kü her bi­ri­nin her hay­van­da his­se­si var­dır. Din­de böy­le bid’at­ler çı­kar­ma­ma­lı. Müs­lü­man di­nin em­ri­ne uyar. Be­nim ni­ye­tim iyi­dir de­mek in­sa­nı kur­tar­maz. (Ce­hen­nem iyi ni­yet­li­ler­le do­lu­dur) buy­ru­lu­yor. İyi ni­yet­le di­ne ay­kı­rı iş ya­pan kim­se, Ce­hen­ne­me gi­der de­mek­tir. Me­se­la, gay­ri­müs­lim ka­dın­la­rı Müs­lü­man et­mek gi­bi iyi ni­yet­le, on­lar­la zi­na eden ve­ya düş­ma­na kar­şı kuv­vet­len­mek gi­bi iyi ni­yet­le şa­rap içen kim­se, ha­ram iş­le­miş olur, iyi ni­ye­ti onu as­la kur­tar­maz. (Amel­ler ni­ye­te gö­re iyi ve­ya kö­tü olur) mea­lin­de­ki ha­dis-i şe­rif mu­bah­lar için­dir, ha­ram­lar için de­ğil­dir. Çok kim­se, bu ha­dis-i şe­ri­fi yan­lış an­la­yıp, (Ni­yet önem­li, be­nim ni­ye­tim iyi) di­ye­rek iş­le­dik­le­ri bid’at ve ha­ram­la­rı nor­mal gös­ter­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. İyi ni­yet­le, ha­ram he­lal ha­le gel­mez. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT