BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ken­di şir­ke­ti­niz­den SSK’lı o­la­maz­sı­nız

Ken­di şir­ke­ti­niz­den SSK’lı o­la­maz­sı­nız

So­ru: A Yal­çın-Şir­ket or­tak­la­rı­nın si­gor­ta­lı­lık du­ru­mu ile il­gi­li fark­lı yo­rum­lar ya­pı­lı­yor. Bu ko­nu ile il­gi­li iki so­rum bu­lun­mak­ta­dır.So­ru: A Yal­çın-Şir­ket or­tak­la­rı­nın si­gor­ta­lı­lık du­ru­mu ile il­gi­li fark­lı yo­rum­lar ya­pı­lı­yor. Bu ko­nu ile il­gi­li iki so­rum bu­lun­mak­ta­dır. 1-Ha­len baş­ka bir şir­ket­te si­gor­ta­lı olan, an­cak, kur­mak­ta ol­du­ğu­muz ye­ni şir­ke­te or­tak ola­cak olan bir ki­şi­nin 4-a si­gor­ta­lı­lı­ğı so­na ere­cek mi­dir? 2-Di­ğer or­ta­ğın bu­gün iti­ba­rıy­la bir yer­de ça­lış­ma­sı yok. SSK’dan da­ha ko­lay emek­li­lik söz ko­nu­su ol­du­ğu için bu or­ta­ğı ken­di şir­ke­tin­den 4-a si­gor­ta­lı­sı ya­pa­bi­lir mi­yiz? Ce­vap-Oku­yu­cu­mu­zun ol­duk­ça uzun ola­rak ya­zıl­mış olan so­ru­su­nu kı­sa ve sa­de ola­rak siz­le­re ak­tar­ma­ya ça­lış­tık. Sos­yal gü­ven­lik sis­te­mi­mi­zin en önem­li so­run­la­rı­nın ba­şın­da SSK ve Bağ-Kur (5510 sa­yı­lı Ka­nun­la bir­lik­te ise 4-a ve 4-b) si­gor­ta­lı­lı­ğı­nın ça­kış­ma­sı gel­mek­te­dir. 5510 sa­yı­lı Ka­nun ile bu so­ru­na kıs­men çö­züm bu­lun­mak­la bir­lik­te ha­len ka­fa­lar­da­ki so­ru işa­ret­le­ri­ni tam ola­rak kal­dı­ra­cak çö­züm­ler bu­lu­na­ma­mış­tır. Bu­na rağ­men oku­yu­cu­mu­zun so­ru­su ile sı­nır­lı ka­la­rak ko­nu­ya açık­lık ge­tir­me­ye ça­lı­şa­lım. So­ru­nun te­me­lin­de, emek­li­li­ğe hak ka­zan­ma­da ara­nan öl­çüt­ler­den bi­ri olan prim gün sa­yı­sı­na gö­re en az prim öde­ye­rek si­gor­ta­lı olu­na­bi­len ku­ru­mun SSK ol­ma­sı­dır. Bu­nun için ça­kış­ma da­ha çok Bağ-Kur si­gor­ta­lı­sı ol­ma­sı ge­re­ken­le­rin SSK si­gor­ta­lı­sı ola­rak be­yan edil­me­si so­nu­cun­da or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Baş­ka bir ifa­de ile, SSK’dan emek­li ol­mak için ge­rek­li olan gün sa­yı­sı Bağ-Kur’a gö­re da­ha az ol­du­ğun­dan ki­şi­ler şir­ket or­ta­ğı ol­mak­la bir­lik­te ken­di­le­ri­ni Bağ-Kur de­ğil, SSK’dan si­gor­ta­lı gös­te­re­rek emek­li ol­ma­yı ter­cih et­mek­te­dir­ler. 5510 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu dev­let me­mu­ru olan­la­rın ke­sin ola­rak 4-c sta­tü­sün­de si­gor­ta­lı ola­ca­ğı­nı hük­me bağ­la­mış­tır. Bu ko­nu­da tar­tış­ma­ya açık bir du­rum yok­tur. 1 Ekim 2008 ön­ce­si mev­zu­ata gö­re de ay­nı uy­gu­la­ma ge­çer­liy­di. Tar­tış­ma­nın oda­ğın­da­ki iş­çi­le­rin ta­bi ol­du­ğu 4-a sta­tü­sü ile ti­ca­ri fa­ali­ye­ti olan­la­rın ta­bi ol­du­ğu 4-b sta­tü­sü ara­sın­da ön­ce­li­ğin na­sıl be­lir­le­ne­ce­ği yat­mak­ta­dır. Ka­nu­na gö­re, ön­ce baş­la­yan si­gor­ta­lı­lık de­vam eder­ken ikin­ci bir sta­tü­den do­la­yı si­gor­ta­lı­lık söz ko­nu­su ola­maz. Ör­ne­ğin; oku­yu­cu­mu­zun sor­du­ğu bi­rin­ci so­ru­da­ki ki­şi, her­han­gi bir yer­de 4-a’lı ola­rak ya­ni iş­çi ola­rak si­gor­ta­lı ça­lı­şır­ken, di­ğer yan­dan şir­ket or­ta­ğı ol­mak­ta­dır. Bu ki­şi, ön­ce­lik­li ola­rak 4-a si­gor­ta­lı­sı­dır ve bu du­ru­mu de­vam et­ti­ği sü­re­ce şir­ket or­tak­lı­ğın­dan do­la­yı 4-b’li ola­maz. Ne za­man ça­lış­tı­ğı yer­den 4-a si­gor­ta­lı­lı­ğı so­na erer­se he­men 4-b si­gor­ta­lı­lı­ğı baş­la­ya­cak­tır. 5510 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu çok açık bir şe­kil­de 1 Ekim 2008 ta­ri­hin­den son­ra ki­şi­le­rin ken­di iş yer­le­rin­den 4-a si­gor­ta­lı­sı ola­ma­ya­ca­ğı­nı be­lirt­miş­tir. Oku­yu­cu­mu­zun ikin­ci so­ru­sun­dan ha­re­ket ede­cek olur­sak, şir­ket or­ta­ğı olan ikin­ci ki­şi baş­ka bir yer­den 4-a si­gor­ta­lı­sı ol­ma­dı­ğı için mut­la­ka 4-b si­gor­ta­lı­sı ol­mak zo­run­da­dır. Ken­di şir­ke­tin­den 4-b si­gor­ta­lı­sı ol­ma­sı ge­re­kir­ken 4-a sta­tü­sün­den bil­di­ri­mi­nin ya­pıl­ma­sı ge­çer­li bir iş­lem ol­ma­ya­cak­tır. Ken­di şir­ke­tin­den öte­den be­ri SSK’lı ola­rak bil­di­ri­mi ya­pı­lan­la­rın du­rum­la­rı ile il­gi­li na­sıl bir yol iz­le­ne­ce­ği 28 Ey­lül ta­ri­hin­de Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­la­nan teb­liğ ile açık­lan­mış­tır. Bu­na gö­re, da­ha ön­ce şir­ke­tin­den SSK’lı bil­di­ri­len­ler 4-a sta­tü­sün­de de­vam ede­cek­ler. Ne za­man ki, 4-a si­gor­ta­lı­lı­ğı so­na erer­se, oto­ma­tik ola­rak 4-b du­ru­mu­na ge­çe­cek­ler.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT