BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ak­çan­sa’dan 9 ay­da 106.4 mil­yon YTL kâr

Ak­çan­sa’dan 9 ay­da 106.4 mil­yon YTL kâr

2008 yı­lı­nın ilk do­kuz ayın­da ci­ro­su­nu yüz­de 16 ar­tı­ran Ak­çan­sa, 106.4 mil­yon YTL kâr elde etti> İS­TAN­BUL İHA Ak­çan­sa’nın, 2008 yı­lı­nın ilk 9 ay­lık dö­ne­min­de­ki sa­tış ge­li­ri 625.1 mil­yon YTL ola­rak ger­çek­leş­ti. Sa­ban­cı Hol­ding ve Hei­del­berg­Ce­ment or­tak­lı­ğı ile Türk çi­men­to ve ha­zır be­ton sek­tö­rü­nün ön­de ge­len ku­ru­luş­la­rın­dan Ak­çan­sa, 2008 yı­lı­nın üçün­cü çey­rek ma­li dö­ne­mi­ne iliş­kin fi­nan­sal so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı. Şir­ke­tin 9 ay­lık ci­ro­su, bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne oran­la yüz­de 16 ora­nın­da ar­ta­rak 625.1 mil­yon YTL ola­rak ger­çek­leş­ti. Ak­çan­sa söz ko­nu­su dö­nem­de 106.4 mil­yon YTL dö­nem kâ­rı el­de et­ti. Ya­şan­mak­ta olan tüm olum­suz­luk­la­ra rağ­men; üre­tim­de ve­rim­li­li­ği ön plan­da tutarak başarılı olduklarını söyleyen Ak­çan­sa Ge­nel Mü­dü­rü Ha­kan Gür­dal, “Geç­ti­ği­miz yıl bün­ye­mi­ze ka­tı­lan La­dik Çi­men­to fab­ri­ka­sı ve bu yıl için­de dev­re­ye al­dı­ğı­mız Ça­nak­ka­le’de­ki 2. Üre­tim Hat­tı­mı­zın bu per­for­mans­ta olum­lu et­ki­le­ri ol­du. Or­tak­la­rı­mız, ça­lı­şan­la­rı­mız, ya­tı­rım­cı­la­rı­mız, iş or­tak­la­rı­mız için de­ğer oluş­tu­ra­rak bü­yü­me­ye de­vam edi­yo­ruz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT