BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NU­MA­RA­DA ÖZ­GÜR­LÜK dö­ne­mi bu­gün baş­lı­yor

NU­MA­RA­DA ÖZ­GÜR­LÜK dö­ne­mi bu­gün baş­lı­yor

Cep te­le­fo­nu o­pe­ra­tör­le­ri a­ra­sın­da nu­ma­ra­yı de­ğiş­tir­me­den ge­çiş yap­ma iş­le­mi bu­gün­den i­ti­ba­ren baş­lı­yor> Si­nan Çe­tin AN­KA­RA * Mo­bil ser­vis hiz­met­le­ri­ni kul­la­nan abo­ne­le­rin te­le­fon nu­ma­ra­la­rı­nın de­ğiş­tir­me­den ope­ra­tör­le­ri­ni de­ğiş­tir­me­si­ne im­kan ta­nı­ya­cak olan nu­ma­ra ta­şı­na­bi­lir­li­ği uy­gu­la­ma­sı bu­gün baş­lı­yor. Nu­ma­ra ta­şı­na­bi­lir­li­ği uy­gu­la­ma­sıy­la il­gi­li ola­rak bi­lin­me­si ge­re­ken bil­gi­ler: * Nu­ma­ra­yı ta­şı­mak is­te­di­ği­niz ope­ra­tö­re baş­vur­ma­nız ye­ter­li. * Bi­rey­sel abo­ne­ler T.C. Kim­lik nu­ma­ra­sı veya ge­çer­li bir kim­lik­le baş­vu­ra­bi­li­yor. * Baş­vu­ru­nun ar­dın­dan ope­ra­tör ta­ra­fın­dan ye­ni SIM kar­tı ve­ri­le­cek. Al­dı­ğı­mız ye­ni SIM kar­tı­nız he­men ak­tif kul­la­nı­ma geç­me­ye­cek. Ta­şı­ma iş­le­mi ta­mam­lan­dık­tan son­ra ye­ni ope­ra­tö­rü­nüz ta­ra­fın­dan biz­le­re bil­di­ri­le­cek. * Ta­şın­ma üc­re­ti 20 YTL’yi ge­çe­me­ye­cek. * Aza­mi 6 gün için­de ye­ni ope­ra­tö­re ge­çil­miş olu­na­cak. * Baş­ka­sı adı­na ka­yıt­lı nu­ma­ra­yı ta­şı­mak icin baş­vu­ru ya­pı­la­maz. * Es­ki ope­ra­tör­den ye­ni ope­ra­tö­re ge­çiş sı­ra­sın­da hat­ta 15 da­ki­ka ke­sin­ti ola­bi­le­cek. * Ta­şın­dı­ğı­nız ope­ra­tör­den ge­len çağ­rı­lar­da kar­şı ta­ra­fa ta­şın­dı­ğı­nı­za da­ir sin­yal ve­ri­le­cek. * Nu­ma­ra­nın kaç de­fa ta­şı­na­bi­le­ce­ği ko­nu­sun­da sı­nır­la­ma yok. * Kul­la­nıl­ma­yan kon­tör­ler ta­şın­dı­ğı­nız ope­ra­tö­re si­zin­le bir­lik­te gel­me­ye­bi­lir. Es­ki ope­ra­tö­rü­nü­zün böy­le bir mecburiyeti yok. * Mev­cut ope­ra­tö­rü­nüz­le sü­re­li bir söz­leş­meniz ol­ma­sı nu­ma­ra ta­şı­ma için en­gel de­ğil­dir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT