BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KİK BAŞKANI GÜL: De­mi­re fi­yat far­kı ge­li­yor

KİK BAŞKANI GÜL: De­mi­re fi­yat far­kı ge­li­yor

Ka­mu İha­le Ku­ru­mu (KİK) Baş­ka­nı Ha­san Gül, fi­yat far­kı ka­rar­na­me tas­la­ğı ile il­gi­li ni­hai met­ne yak­la­şıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Şu an gö­rü­nen 2008 Ocak-Ağus­tos dö­ne­mi­ni kap­sa­yan 8 ay için de­mi­re fi­yat far­kı öde­ne­cek” de­di.Ka­mu İha­le Ku­ru­mu (KİK) Baş­ka­nı Ha­san Gül, fi­yat far­kı ka­rar­na­me tas­la­ğı ile il­gi­li ni­hai met­ne yak­la­şıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Şu an gö­rü­nen 2008 Ocak-Ağus­tos dö­ne­mi­ni kap­sa­yan 8 ay için de­mi­re fi­yat far­kı öde­ne­cek” de­di. Gül, fi­yat far­kı he­sap­la­ma­sın­da, TÜ­İK en­deks­le­ri ye­ri­ne, pi­ya­sa fi­yat­la­rın­da­ki ar­tı­şın esas alın­ma­sı­na ka­rar ver­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, he­sap­la­dık­la­rı or­ta­la­ma pi­ya­sa fi­yat­la­rı­nı, ay­lar iti­ba­riy­le ka­rar­na­me­de ya­yım­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Gül, bun­dan son­ra de­mir­de yi­ne “bek­len­me­yen fi­yat ar­tı­şı” mey­da­na gel­di­ğin­de, or­ta­la­ma pi­ya­sa fi­yat­la­rı­nı ilan ede­cek­le­ri­ni ve bu­nun üze­rin­den fi­yat far­kı öde­me­si ya­pa­cak­la­rı­nı kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT