BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Oh be!” de­dirt­ti...

“Oh be!” de­dirt­ti...

Beyaz adam kay­bet­ti, Ba­rack Oba­ma ka­zan­dı. Oba­ma, sa­de­ce De­mok­rat’la­rın de­ğil, üçün­cü dün­ya ül­ke­le­ri­nin ezil­miş in­san­la­rı­nın da ga­zı­nı al­dı; “Oh be!” de­dirt­ti. ABD, imaj ve mak­yaj ta­ze­le­di. Oba­ma hak­kın­da, ABD med­ya­sın­da ya­zıl­ma­dık, söy­len­me­dik hiç­bir şey kal­ma­dı.Beyaz adam kay­bet­ti, Ba­rack Oba­ma ka­zan­dı. Oba­ma, sa­de­ce De­mok­rat’la­rın de­ğil, üçün­cü dün­ya ül­ke­le­ri­nin ezil­miş in­san­la­rı­nın da ga­zı­nı al­dı; “Oh be!” de­dirt­ti. ABD, imaj ve mak­yaj ta­ze­le­di. Oba­ma hak­kın­da, ABD med­ya­sın­da ya­zıl­ma­dık, söy­len­me­dik hiç­bir şey kal­ma­dı. Ne­ler den­me­di ki... Me­se­la “Bu ada­mın dı­şı si­yah, içi be­yaz!” bi­le de­di­ler. Pe­ki, de­ği­şim ta­le­bi ne­re­den gel­di? Ne­re­de oku­du­ğu­mu ha­tır­la­mı­yo­rum. Yıl­lar ön­ce, şöy­le bir gö­rüş dik­ka­ti­mi çek­miş­ti: -Ka­pi­ta­lizm, hiç­bir şe­yin de­ğiş­me­me­si için, her şe­yi de­ğiş­ti­re­bi­lir! Aca­ba di­yo­rum, Oba­ma’nın ba­şı­nı çek­ti­ği de­ği­şim rüz­gâ­rı, böy­le bir de­ği­şim ol­ma­sın? *** Ün­lü spe­kü­la­tör Ge­or­ge So­ros, de­ği­şim ko­nu­su­na ka­fa yo­ran­la­rın ba­şı­nı çe­ki­yor. Na­sıl mı? İkiz ku­le­le­rin Irak ve Af­ga­nis­tan’a yı­kıl­ma­sın­dan son­ra, Sam Am­ca’yı uya­rı­yor­du: “ABD’nin ra­di­kal bir bi­çim­de de­ğiş­me­si ge­re­ki­yor. Sa­de­ce ken­di­si ile il­gi­le­ni­yor. Bu ka­dar ego­ist olur­ken, ay­nı za­man­da öz­gür dün­ya­nın li­der­li­ği­ne so­yun­ma­nın çe­liş­ki­si­ni ya­şı­yor. Dün­ya­nın il­le de bir po­li­se ih­ti­ya­cı var­sa, bu, tek ba­şı­na ABD de­ğil, or­tak pren­sip­ler­den ha­re­ket eden bir ül­ke­ler top­lu­lu­ğu ol­ma­lı.” So­ros, Ara­lık 2003’de At­lan­tic Monthly’de ya­yın­la­nan “The Bubb­le of Ame­ri­can Sup­re­macy” (Ame­ri­kan He­ge­mon­ya­sı Ba­lo­nu ya da Ame­ri­kan Üs­tün­lü­ğü Ba­lo­nu di­ye ak­ta­rı­la­bi­lir) baş­lık­lı ma­ka­le­sin­de de, Be­yaz Sa­ray’ı ağır bir bi­çim­de eleş­tir­me­ye de­vam edi­yor­du: -ABD, güç­lü ol­mak adı­na, ken­di gü­cü­nün te­mel­le­ri­ni oy­ma­ya de­vam edi­yor. -İz­le­nen dış po­li­ti­ka, ABD he­ge­mon­ya­sı­nı bir ba­lo­na dö­nüş­tü­rü­yor. So­ros, tıp­kı bir fi­nan­sal ba­lon gi­bi, bu ba­lo­nun da mut­la­ka pat­la­ya­ca­ğı­nı ima edi­yor­du. So­ros’un sı­kın­tı­sı­nın öze­ti şuy­du: -Bu iş böy­le yü­rü­mez; böy­le de­vam ede­mez! ABD seç­me­ni de ay­nı ref­leks­le oy kul­lan­dı, Oba­ma’yı ik­ti­da­ra ta­şı­dı. Oba­ma’nın önün­de iki ta­ne pat­la­mış ba­lon var: -Bi­ri fi­nan­sal, di­ğe­ri si­ya­sal; ama iki­si de kü­re­sel... Bun­la­rın ye­ri­ne ne­yin ika­me edi­le­ce­ği­ni, tüm dün­ya me­rak­la bek­li­yor. *** A­me­ri­ka­lı po­li­ti­ka­cı Ig­na­tus Don­nelly (1831-1901) şöy­le de­miş: -De­mok­rat’lar bir ka­tı­ra ben­zer­ler, ne a­ta­la­rıy­la if­ti­har e­de­bi­lir­ler, ne de ad­la­rı­nı de­vam et­ti­re­bi­le­cek ev­lat­la­rı­nın ü­mi­diy­le ya­şar­lar. ­Şim­di­ler­de iş­ler de­ğiş­ti; ar­tık on­la­rın if­ti­har e­de­bi­le­cek­le­ri bir Ba­rack O­ba­ma’sı var.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT