BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ayda 360 YTL verene 75 bin YTL’lik konut

Ayda 360 YTL verene 75 bin YTL’lik konut

TO­Kİ ­ta­ra­fın­dan İs­tan­bul Ka­ya­ba­şı’nda yap­tı­rı­la­cak 65 bin ko­nu­tun 8 bin 264’ü bu ay sa­tı­şa çı­kı­yor. Bun­la­rın 1060’ı evi yı­kıl­ma teh­li­ke­si ola­na, 2 bin 104’ü de alt ge­lir gru­bu­na sa­tı­la­cakBAYRAKTAR: TÜRKİYE’NİN SİLÜETİNİ DEĞİŞTİRDİK TO­Kİ Baş­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, mü­te­ah­hit­ler­le bir a­ra­ya gel­di­ği ye­mek­te, tür­kü söy­le­ye­rek mo­ral bul­du. TO­Kİ’nin ça­lı­şan­la­rı ve bir­lik­te iş yap­tı­ğı mü­te­ah­hit­ler i­çin dü­zen­le­di­ği “Mo­ral Ge­ce­si”ne katılan Bay­rak­tar, ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da Tür­ki­ye’nin si­lü­e­ti­nin de­ğiş­ti­ği­ni, şe­hir­le­rin ku­rul­du­ğu­nu, dep­re­me da­ya­nık­lı ko­nut­lar ya­pıl­dı­ğı­nı, ge­ce­kon­du­la­rın dö­nüş­tü­rül­dü­ğü­nü kay­det­ti. Bayraktar, ünlü şarkıcı Coş­kun Sa­bah’a eşlik ederken, “Or­du­nun De­re­le­ri” tür­kü­sü­nün bir bö­lü­mü­nü de ken­di söy­le­di. Top­lu Ko­nut İda­re­si (TO­Kİ), 40 bi­ni ka­mu, 25 bi­ni özel sek­tör ta­ra­fın­dan ol­mak üze­re top­lam 65 bin ko­nu­tun ya­pı­mı­nın plan­lan­dı­ğı İs­tan­bul­ Ka­ya­ba­şı’nda ilk ko­nut­la­rın sa­tı­şı­na baş­lı­yor. İlk aşa­ma­da 8 bin 264 ko­nut sa­tı­şa çı­ka­rı­lır­ken, bun­la­rın 1060’ı dep­rem sebebiyle yı­kıl­ma ris­ki­ bu­lu­nan ko­nut­la­rın sa­hip­le­ri­ne ay­rıl­dı. Alt ge­lir grup­la­rı­na 2 bin 104 ko­nut ay­rı­lır­ken, ka­lan 5 bin 100 sos­yal ko­nu­tun sa­tı­şı­na ise Halk Ban­ka­sı ara­cı­lık ede­cek. 180 AY VA­DE YA­PI­LI­YOR Ko­nut­lar için baş­vu­ru­lar 24 Ka­sım’da baş­la­ya­cak ve 26 Ara­lık’a ka­dar ta­lep­ler alı­na­cak. Baş­vu­ru sı­ra­sın­da, alt ge­lir gru­bun­da­ki ko­nut­lar için bin YTL, di­ğer sos­yal ko­nut­lar için 2 bin YTL baş­vu­ru üc­re­ti alı­na­cak. Alt ge­lir gru­bu­na sa­tı­la­cak B ti­pi top­lam 2 bin 104 ko­nu­tun fi­ya­tı 75 bin YTL’den, tak­sit­le­ri ise 306 YTL’den baş­lı­yor. Bu ke­si­me yö­ne­lik sa­tış­lar­da 180 ay va­de uy­gu­la­na­cak. Ko­nut­lar­dan al­ma­ya hak ka­za­nan­lar, pe­şi­nat­la­rı, 16 Şu­bat-13 Mart tarihleri ara­sın­da 15 bin-20 bin YTL’ye ta­mam­la­ya­cak. NE­RE­YE BAŞ­VU­RU­LA­CAK? TO­Kİ Ka­ya­ba­şı’nda ko­nut­la­rı yı­kıl­ma ris­ki bu­lu­nan­la­ra ve di­ğer il­gi­le­nen­le­re de dai­re sa­tı­yor. Fi­ya­tı 85 bin YTL olan B1 ti­pi ko­nut­la­rın tak­si­di 500 YTL’den, 130 bin YTL olan C Ti­pi ko­nut­la­rın tak­si­di ise 834 YTL’den baş­lı­yor. 120 ay da va­de uy­gu­la­nı­yor. Sos­yal ko­nut­lar­dan alan­la­rın pe­şi­nat­la­rı­nı, 12-13 Ocak 2009 ara­sın­da 20 bin-25 bin li­ra­ya ta­mam­la­ma­sı ge­re­ki­yor. Alt ge­lir gru­bu ve dep­rem dö­nü­şüm gru­bun­dan ko­nut al­mak is­te­yen­ler, TO­Kİ-İs­tan­bul Uy­gu­la­ma Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na, sos­yal ko­nut is­te­yen­ler ise Halk Ban­ka­sı şu­be­le­ri­ne baş­vu­ra­cak. 550 MÜ­TE­AH­HİT ÇALIŞIYOR Bu ara­da TO­Kİ’nin dü­zen­le­di­ği mo­ral ge­ce­si­ne ka­tı­lan TO­Kİ ­Baş­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, bü­tün olum­suz­luk­la­ra rağ­men mü­te­ah­hit­le­rin hak ediş­le­ri­ni öde­dik­le­ri­ni ve öde­me­ye de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. TO­Kİ’nin 550 mü­te­ah­hit­le ça­lış­tı­ğı­nı be­lir­ten Bay­rak­tar, Türk mü­te­ah­hit­le­ri­nin 69 ül­ke­de iş yap­tı­ğı­na ve ih­ra­cat ka­dar önem­li ge­lir sağ­la­dı­ğı­na işa­ret et­ti. Bay­ra­ktar sek­tö­re yap­tık­la­rı kat­kı­lar se­be­biy­le İN­TES Baş­ka­nı Şük­rü Ko­çoğ­lu, Türk Mü­te­ah­hit­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı Er­dal Eren ile yurt dı­şın­da ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­ti­ren EN­KA, Rö­ne­sans, GA­MA, Tek­fen, Yük­sel İn­şa­at fir­ma­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri­ne pla­ket ver­di.
Kapat
KAPAT