BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk dün­ya­sı şa­ir­le­ri HAZAR’DA BULUŞTU

Türk dün­ya­sı şa­ir­le­ri HAZAR’DA BULUŞTU

Aze­ri şa­ir Bah­ti­yar Va­hap­za­de anı­sı­na dü­zen­le­nen et­kin­lik­ler­de Türk şa­ir, ya­zar ve ede­bi­yat­çı­lar il ve il­çe­ler­de­ki okul­lar­da şi­ir ziyafeti sun­du.Şİ­İR YÜ­RÜ­YÜ­ŞÜ E­la­zığ’da­ki Ha­zar Şi­ir Ak­şam­la­rı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen “Şa­ir Yü­rü­yü­şü”ne Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, E­la­zığ Va­li­si Mu­am­mer Muş­mal, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sü­ley­man Sel­ma­noğ­lu ve e­de­bi­yat dün­ya­sı­nın seç­kin i­sim­le­ri ka­tıl­dı. > M. Kurtbay Önür ELAZIĞ Ela­zığ’da ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen “16. Ulus­la­ra­ra­sı Ha­zar Şi­ir Ak­şam­la­rı” Türk Cum­hu­ri­yet­ler­den ve Tür­ki­ye’den 32 ün­lü ya­zar ve şai­ri bir ara­ya ge­tir­di. Azer­bay­can Mun­gan Üç­lü­sü’nün “Ha­zar’dan Ha­zar’a Ses­ler” ad­lı açı­lış kon­se­ri ile baş­la­yan ve dün so­na eren et­kin­lik­ler­de Tür­ki­ye, KKTC, Azer­bay­can, Türk­me­nis­tan, Öz­be­kis­tan, Kır­gı­zis­tan, Ka­za­kis­tan, Ta­ta­ris­tan, Gü­mül­ci­ne, Ko­so­va ve Ker­kük’ten ge­len şa­ir, ya­zar ve ede­bi­yat­çı­lar il ve il­çe­ler­de­ki okul­lar­da şi­ir ziyafeti sun­du. Aze­ri şa­ir Bah­ti­yar Va­hap­za­de anı­sı­na dü­zen­le­nen et­kin­lik­ler­de ün­lü şa­ir için Fı­rat Üni­ver­si­te­si’nde “Sö­zün Bah­ti­yar Ker­va­nı” ad­lı pa­nel dü­zen­len­di. Otu­ru­ma ka­tı­lan ga­ze­te­mi­zin ya­za­rı ün­lü şa­ir Ya­vuz Bü­lent Bâ­ki­ler ile Türk Ede­bi­yat Der­gi­si’nden Ser­vet Ka­bak­lı ve Azer­bay­can­lı dü­şü­nür­ler Va­hap­za­de hak­kın­da bil­gi­ler ver­di. Pa­nel­de ko­nu­şan Bâ­­ki­ler, “Bah­ti­yar Va­hap­za­de eşiy­le bir­lik­te de be­ni zi­ya­ret et­ti. Bir çok fik­ri, hüz­nü ve ha­tı­ra­yı pay­laş­tık. 60 eser or­ta­ya ko­yan bir bil­ge­miz­dir. Mil­let­le­ri ayak­ta on­la­rın kah­ra­man­la­rı tu­tar. Kah­ra­man­la­rın ya­şı yok­tur. Azer­bay­can’a şe­kil ve ruh ve­ren na­dir fi­kir adam­la­rın­dan bi­ri­dir. Tür­ki­ye için sa­yı­la­ma­ya­cak fay­da­la­rı var­dır. Kül­tür Ba­kan­lı­ğı’nda gö­rev­de ol­du­ğu­muz yıl­lar­da 4 oyu­nu­nu Tür­ki­ye Türk­çe­si­ne çe­vir­te­rek sah­ne­ye koy­duk” de­di. Ela­zığ Va­li­si Mu­am­mer Muş­mal ise et­kin­li­ğin se­vi­ye­si­nin her yıl da­ha da yük­se­le­rek de­vam ede­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek Türk dün­ya­sı­nın seç­kin in­san­la­rı, şa­ir­le­ri, ruh dün­ya­sı yük­sek olan edip­le­riy­le bir ara­da ol­ma­nın, ay­nı ha­va­yı te­nef­füs et­me­nin bü­yük ay­rı­ca­lık ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Va­li, ya­pı­lan bu et­kin­lik­le Ela­zığ’ın şii­rin baş­ken­ti ola­rak tes­cil edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT