BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fransız yazar Mevlana’nın gölgesine defnediliyor

Fransız yazar Mevlana’nın gölgesine defnediliyor

Hz. Mev­la­na hay­ra­nı o­lan ve Müs­lü­man ol­duk­tan son­ra Kon­ya’ya gö­mül­mek is­te­di­ği­ni va­si­yet e­den F­ran­sız yazar P­rof.> ­KON­YA İ­HA Hz. Mev­la­na hay­ra­nı o­lan ve Müs­lü­man ol­duk­tan son­ra Kon­ya’ya gö­mül­mek is­te­di­ği­ni va­si­yet e­den F­ran­sız yazar P­rof. E­va De Vit­ray Me­ye­ro­vitch’in (Hav­va) va­si­ye­ti, 10 yıl son­ra ger­çek o­lu­yor. Me­ye­ro­vitch, Kon­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin gi­ri­şim­le­riy­le 17 A­ra­lık’ta Üç­ler Me­zar­lı­ğı’na def­ne­di­le­cek. F­ran­sız a­ris­tok­rat bir a­i­le­den ge­len E­va De Vit­ray-­Me­ye­ro­vitch hu­kuk ve fel­se­fe e­ği­ti­mi al­dık­tan son­ra ta­sav­vu­fa il­gi duy­du. 26 Ma­yıs 1998 ta­ri­hin­de Kon­ya’da dü­zen­le­nen Mev­la­na sem­poz­yu­mu­na ka­tı­lan ün­lü ya­zar, “Has­ta kalbimle ki­lo­met­re­ler ka­tet­mek bi­le Hz. Mev­la­na’nın hu­zu­run­da yor­gun­luk de­ğil, mut­lu­luk ve­rir. O­nun ma­ne­vi­ya­tı­nın göl­ge­sin­de kı­ya­me­te ka­dar ka­la­bil­mek i­çin be­ni Kon­ya’da gö­mün” di­ye­rek va­si­ye­si­ni di­le ge­tir­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT