BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KOLTUK SEVDALISI

KOLTUK SEVDALISI

Bor­do-­ma­vi­li­le­re 3 pu­a­nı Col­man’ın mü­kem­mel go­lü ge­tir­diCOL­MAN’DAN JE­NE­RİK­LİK GOL Evin­de Ha­cet­te­pe’yi ağır­la­yan Trab­zons­por haf­ta­yı ka­yıp­sız geç­ti: 1-0. Ma­ça bas­kı­lı gi­ren bor­do-ma­vi­li­ler, 6. da­ki­ka­da Ser­kan’ın or­ta­sın­da Isa­ac’in ka­fa vu­ru­şuy­la mut­lak gol­den ol­du. Gök­han’ın ar­dı ar­dı­na 20 met­re men­zil­li iki fü­ze­sin­den bi­ri he­def­ten sa­par­ken, bi­ri ka­le­ci Ulaş’ta kal­dı. 36’da kor­ner­den ge­len to­pu Song içe­ri dol­dur­du, Isa­ac ta­mam­la­dı, Mu­rat son an­da çı­kar­dı. 41’de Azmy’nin çı­kar­mak is­te­di­ği to­pu on se­kiz üze­rin­de Ka­dir’den ka­pan Col­man’ın en­fes fü­ze­sin­de 90’a gi­den to­pa Ulaş’ın ulaş­ma­sı im­kân­sız­dı: 1-0. SONG 3 PUA­NI KO­RU­DU İkin­ci ya­rı­ya Ha­cet­te­pe iyi baş­la­dı. 47’de sağ­dan ko­pup ge­len Or­han, Song’u ça­lım­la­dık­tan son­ra vur­ma­yıp to­pu çı­kar­sa go­lü bu­la­bi­lir­di de An­ka­ra eki­bi. Son­ra­sın­da Or­han’ın sert şu­tu az fark­la au­tu boy­la­dı. Ulaş’ın ön­de ol­du­ğu­nu gö­ren Ser­kan’ın 40 met­re­lik şu­tu­nu genç fi­le bek­çi­si son an­da to­kat­la­yın­ca, Trab­zon ikin­ci gol­den ol­du. Sel­çuk’un fri­ki­ğin­de Ulaş yi­ne go­lü en­gel­le­di. Son da­ki­ka­da ka­le­ci Sylva’yı ge­çen Su­kaj’ın pa­sın­da al­tı pas sağ çap­ra­zın­dan İb­ra­him’in şu­tun­da Song mut­lak go­lü ön­le­yin­ce Trab­zon li­der­li­ği­ni ko­ru­du. Kazanmayı biliyoruz SER­KAN CE­ZA­LI Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal 1-0’lık Ha­cet­te­pe ga­li­bi­ye­ti son­ra­sı, oy­na­dık­la­rı oyu­nu be­ğen­me­di­ği­ni an­cak ka­zan­ma­yı bil­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ya­nal, “Tek­rar söy­lü­yo­rum. Biz ye­ni bir ta­kı­mız” der­ken “Bu oyu­nu be­ğe­ni­yor mu­yum? Ha­yır. Mem­nun mu­yum? Ha­yır, ama ka­zan­ma­yı bi­li­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Öte yan­dan dün ak­şam sa­rı kart gö­ren ve ce­za­lı du­ru­ma dü­şen Ser­kan Bal­cı, Trab­zons­por’un önü­müz­de­ki haf­ta ya­pa­ca­ğı G.Bir­li­ği ma­çın­da for­ma gi­ye­me­ye­cek. > Av­ni A­ker S­ta­dı, 8 Ka­sım 2008 > TRABZON - 1 Syl­va 6,5 ­Ser­kan 6.5 ­Gi­ray 5.5 ­Song 6.5 ­Ca­le 6 (E­ge­men dk.85) ? ­Yat­ta­ra 5.5 (Tay­fun dk. 60) 5.5 Hü­se­yin 6 ­Sel­çuk 7.5 ­Col­man 8 I­sa­ac 6 ­Gök­han 5.5 (U­mut dk.71) 5 O­nur ­Cey­hun Er­gin Ad­nan T.D: Er­sun Ya­nal > HACETTEPE - 0 U­laş 6 Or­han 5 Azmy 4 ­Te­li 5 ­Mu­rat 5 ­Ser­kan 5 (Ol­gay dk.73) 4.5 To­zo 5.5 ­Ka­dir 5 (Su­kaj dk.85) 5 Li­ka 5.5 (Zo­ko dk.68) 6 İb­ra­him 5,5 ­Sand­ro 5 Er­cü­ment ­Ya­sin ­Cev­her U­fuk T.D.: Er­do­ğan A­rı­ca >> GOL: Col­man (dk.41) ­HA­KEM­LER: M.Ka­mil A­bi­toğ­lu, Al­pas­lan De­deş, Öz­gür Çe­ti­ner > PU­AN DU­RU­MU TAKIMLAR O G B M A Y P T­rab­zon 10 7 2 1 17 9 23 ­Be­şik­taş 10 6 3 1 20 9 21 An­ka­ra 9 6 1 2 16 7 19 ­Si­vas 9 5 3 1 16 8 18 G.Sa­ray 9 5 2 2 22 11 17 ­Kay­se­ri 9 5 2 2 11 5 17 ­Bur­sa 10 5 1 4 15 16 16 G.An­tep 9 4 2 3 13 12 14 F.Bah­çe 9 4 1 4 18 15 13 Es­ki­şe­hir 9 3 4 2 13 12 13 ­Kon­ya 9 4 1 4 12 15 13 G.Bir­li­ği 9 2 3 4 11 15 9 B.Be­le­di­ye 9 2 3 4 7 13 9 ­De­niz­li 9 2 2 5 11 17 8 ­Ha­cet­te­pe 10 2 2 6 7 14 8 M­KE A.Gü­cü 10 1 4 5 9 17 7 An­tal­ya 9 1 2 6 12 19 5 ­Ko­ca­e­li 10 0 2 8 10 26 2
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT