BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yi­ne Lit­van­ya çık­tı

Yi­ne Lit­van­ya çık­tı

Tür­ki­ye Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’n­da Po­lon­ya, Lit­van­ya ve Bul­ga­ris­tan i­le eş­leş­tiTür­ki­ye Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’n­da Po­lon­ya, Lit­van­ya ve Bul­ga­ris­tan i­le eş­leş­ti Po­lon­ya’da dü­zen­le­ne­cek 2009 Av­ru­pa Er­kek­ler Bas­ket­bol Şam­pi­yo­na­sı ku­ra­la­rı, Var­şo­va’da çe­kil­di. Tür­ki­ye, D Gru­bu’nda Lit­van­ya, Po­lon­ya ve Bul­ga­ris­tan ile eş­leş­ti. Sta­tü­ye gö­re ilk üç sı­ra­yı alan 12 ta­kım bir üst tu­ra yük­se­le­cek. Tür­ki­ye maç­la­rı­nı Wroc­law’da oy­na­ya­cak. Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Tur­gay De­mi­rel, Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı da da­hil, son 3 Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nın açı­lı­şı­nı Lit­van­ya ile yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, ikin­ci tur­da iş­le­ri­nin da­ha zor ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Zor­lu bir grup­ta yer al­dık­la­rı­nı kay­de­den A Mil­li Ta­kım Me­na­je­ri Ha­run Er­de­nay ise, “Çap­raz eş­leş­me­de kar­şı­la­şa­ca­ğı­mız ra­kip­le­ri­miz da­ha da güç­lü. Bi­zim he­de­fi­miz ele­me gru­bu maç­la­rın­da oy­na­dı­ğı­mız gi­bi oy­na­yıp ba­şa­rı­lı ol­mak” de­di. Er­de­nay, “2010 yı­lın­da ül­ke­miz­de dü­zen­le­ne­cek Dün­ya Bas­ket­bol Şam­pi­yo­na­sı ön­ce­sin­de bu şam­pi­yo­na­ya çok önem ve­ri­yo­ruz. Po­lon­ya’da iyi bir de­re­ce ala­rak Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’na git­mek is­ti­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. >> A GRUBU Ma­ke­don­ya Hır­va­tis­tan İs­ra­il Yu­na­nis­tan >> B GRUBU Rusya Eleme turu Almanya Letonya >> C GRUBU İngiltere Sırbistan İspanya Slovenya >> D GRUBU Polonya Türkiye Litvanya Bulgaristan
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT