BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 100 YTL TAK­SİT­LE EV

100 YTL TAK­SİT­LE EV

Hü­kü­met, im­kâ­nı ol­ma­yan­la­rı ev sa­hi­bi yap­mak ve ge­ce­kon­du­laş­ma­nın önü­ne geç­mek için ko­nut ham­le­si­ni sür­dü­rü­yor.Başbakan Erdoğan, Bahçelievler’de yapılan tesislerin toplu açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde gençlere top imzaladı. > Ziya Sandıkçıoğlu-Bekir Yeniay - İS­TAN­BUL NE O­BA­MA’YIZ NE DE BUSH! Baş­ba­kan Er­do­ğan, ABD Baş­kan­lık se­çim­le­riy­le il­gi­li ga­ze­te­ler­de çı­kan ya­zı­la­ra i­şa­ret e­de­rek, “Gü­ya biz ik­ti­da­ra ge­lir­ken O­ba­ma gi­bi gel­mi­şiz, şim­di Bush ol­mu­şuz. Sev­sin­ler se­ni, ya­zık­lar ol­sun. Biz ne O­ba­ma’yız ne Bush’uz. Biz bi­ziz” de­di. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, ge­ce­kon­du ve ka­çak ya­pı­laş­ma­nın ö­nü­ne geç­mek a­ma­cıy­la, dar ge­lir­li­le­re yö­ne­lik, pe­şi­nat­sız 100 YTL tak­sit­le sa­tın a­lı­na­bi­le­cek ko­nut p­ro­je­le­ri­ne baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. AK Par­ti Bağ­cı­lar İl­çe Kong­re­sin­de ko­nu­şan Er­do­ğan, Tür­ki­ye’de şe­hir­le­ri top­lu ko­nut­lar­la de­ğiş­tir­dik­le­ri­ni, 81 il­de top­lu ko­nut in­şa­at­la­rı­nın sür­dü­ğü­nü, ba­zı yer­ler­de i­se te­rör ör­güt­le­ri­nin bu­ra­da ça­lı­şan mü­te­ah­hit­le­rin ö­nü­nü kes­ti­ği­ni i­fa­de e­de­rek, top­lu ko­nut in­şa­at­la­rı­nın de­vam e­de­ce­ği­ni söy­le­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan, dar ge­lir­li va­tan­daş­la­ra va­dey­le ev­ler ya­pıp sat­tık­la­rı­nı, ay­nı za­man­da he­men he­men hiç im­ka­nı ol­ma­yan­la­ra da 45 met­re­ka­re­lik hiç pe­şi­nat­sız 100 YTL tak­sit­le ko­nut yap­ma ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dık­la­rı­nı bil­dir­di. Bü­tün bun­la­rı ge­ce­kon­du ve ka­çak ya­pı­laş­ma­nın ö­nü­nü al­mak i­çin yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten Er­do­ğan, 320 bin ko­nut in­şa­a­tı­nın sür­dü­ğü­nü, 220 bin ko­nu­tun da sa­hip­le­ri­ne tes­lim e­dil­di­ği­ni kay­det­ti. ­Baş­ba­kan Er­do­ğan, Tür­ki­ye’nin do­ğu­sun­da kim­lik si­ya­se­ti yap­mak su­re­tiy­le va­tan­daş­la­rı is­tis­mar e­den­ler bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “İs­tis­ma­rı bı­ra­kın da e­li­niz­de­ki be­le­di­ye­ler­le o­ra­lar­da ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı, af­fe­der­si­niz pis­lik i­çin­de ya­şa­mak­tan kur­ta­rın. A­ma i­na­nı­yo­rum ki be­nim va­tan­da­şım 29 Mart­ta, bunlardan kur­tu­la­cak­tır” de­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan, geç­ti­ği­miz haf­ta Hak­ka­ri mer­kez­de ve Yük­se­ko­va’da 150’şer ya­tak­lı i­ki mo­dern has­ta­ne aç­tık­la­rı­nı ha­tır­la­ta­rak şöy­le ko­nuş­tu: “So­ru­yo­rum bu an­la­yış o­ra­da ya­şa­yan Kürt va­tan­daş­la­rı­mı­za ver­di­ği­miz de­ğe­rin en gü­zel i­fa­de­si de­ğil mi? Biz Tür­küy­le Kür­düy­le La­zıy­la Çer­ke­ziy­le Gür­cü­süy­le Ab­ha­zıy­la han­gi et­nik un­sur­da ol­sun ol­sun ya­ra­tı­la­nı ya­ra­tan­dan ö­tü­rü sev­mek an­la­yı­şı i­le se­vi­yo­ruz.” Çe­tin­ka­ya A­lış­ve­riş Mer­ke­zi’ni aç­tı Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan Bah­çe­li­ev­ler’de ku­ru­lan Çe­tin­ka­ya A­lış­ve­riş Mer­ke­zi­nin a­çı­lı­şı­nı yap­tı. Çe­tin­ka­ya a­i­le­si­ne, Bah­çe­li­ev­ler’de yap­tık­la­rı ya­tı­rım do­la­yı­sıy­la te­şek­kür e­den Er­do­ğan, a­lış­ve­riş mer­ke­zi­nin ge­rek ka­li­te, ge­rek u­cuz­luk, ge­rek­se bir­çok ih­ti­ya­ca ce­vap ver­me­si a­çı­sın­dan Bah­çe­li­ev­ler sa­kin­le­ri i­çin fark­lı bir yer o­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Mo­dern ve çağ­daş dün­ya­nın ge­rek­le­rin­den o­lan bu tür a­lış­ve­riş mer­kez­le­ri­nin bü­tün il­le­rin­de yay­gın­laş­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı i­fa­de e­den Er­do­ğan, bu mer­kez­le­rin de­ği­şen ve ge­li­şen dün­ya i­çin bir fark­lı­lık ve ka­za­nım ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. A­çı­lı­şa Çe­tin­ka­ya Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Feh­mi Çe­tin­ka­ya, Dev­let Ba­kan­la­rı Ce­mil Çi­çek, Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu, AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ne­ca­ti Çe­tin­ka­ya ve Ab­dül­ka­dir Ak­su i­le çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı. Er­do­ğan, Bah­çe­li­ev­ler’de Ha­san Do­ğan S­por Komp­lek­si’nin a­çı­lı­şı­nı da yap­tı. Da­vu­lun se­si uzak­tan hoş ge­lir Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Bağ­cı­lar İl­çe Kon­gre­sin­de bir va­tan­da­şın, “Ana­ya­sa’yı de­ğiş­tir­me­ye­cek mi­si­niz?” di­ye ses­len­me­si üze­ri­ne, şun­la­rı kay­det­ti: “Da­vu­lun se­si uzak­tan ba­na hoş ge­li­yor. Ana­ya­sa’yı de­ğiş­tir­mek, iş­te bu­yu­run, 10. ve 42. mad­dey­le il­gi­li Ana­ya­sa de­ğiş­ti. Son­ra ne ol­du­ğu­nu gör­me­di­niz mi? He­sap­la­rı iyi ya­pa­ca­ğız ve ger­me­den, ger­dir­me­den ye­re sağ­lam bas­mak su­re­tiy­le ge­le­ce­ğe yü­rü­ye­ce­ğiz.” Do­ğal ga­za zam ka­çı­nıl­maz­dı Do­ğal ga­za ya­pı­lan zam­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Er­do­ğan, “Biz­den kay­nak­lan­ma­yan zam­lar var. Yurt dı­şın­dan al­dı­ğı­mız pet­rol­de, do­ğal gaz­da, elek­trik­te re­el bir zam olu­yor­sa, bi­zim bu­nu dur­dur­ma im­kâ­nı­mız yok­tur. Bu­nu yan­sıt­mak du­ru­mun­da­yız. Rus­ya’dan al­dı­ğı­mız do­ğal gaz 9 ay, İran’dan al­dı­ğı­mız 6 ay son­ra fi­yat­la­ra yan­sı­yor. Bun­la­rın yan­sı­ma­la­rı­nı ya­pı­yo­ruz. Bu­nun ya­nın­da dö­viz­de­ki fi­yat oy­na­ma­la­rı da bu işi te­tik­le­di” di­ye ko­nuş­tu. ‘Yav­ru mu­ha­le­fet’ gi­bi de­ği­liz... İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Bah­çe­li­ev­ler Be­le­di­ye­si’nin il­çe­ye ka­zan­dır­dı­ğı ya­tı­rım­la­rın top­lu açı­lış tö­re­ni­ne de ka­tı­lan Er­do­ğan ko­nuş­ma­sın­da, gün­de­min­de De­niz Bay­kal ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “On­lar bi­ze le­ke at­ma­ya de­vam et­sin­ler, biz hal­kı­mı­za hiz­met üret­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Bi­zim ana mu­ha­le­fet­ten, yav­ru mu­ha­le­fet­ten far­kı­mız bu” de­di. Er­do­ğan, “AK ik­ti­da­rı­mı­za yol­suz­luk ça­mu­ru sıç­rat­ma­ya ça­lı­şan­la­ra, bu yol­suz­luk­lar ol­sa aca­ba bu ül­ke­de bu hiz­met­ler yü­rür mü, ya­pı­la­bi­lir mi? di­ye so­ru­yo­rum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT