BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fı­rat: Sağ­lı­ğım se­be­biy­le is­ti­fa et­tim

Fı­rat: Sağ­lı­ğım se­be­biy­le is­ti­fa et­tim

AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vin­den is­ti­fa eden Den­gir Mir Meh­met Fı­rat, ta­ma­men sağ­lık prob­lem­le­ri se­be­biy­le gö­rev­den ay­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di.> Za­fer Çak­mak AN­KA­RA İHA AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vin­den is­ti­fa eden Den­gir Mir Meh­met Fı­rat, ta­ma­men sağ­lık prob­lem­le­ri se­be­biy­le gö­rev­den ay­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Eti­mes­gut’ta Ank­san En­teg­re Et Te­sis­le­ri’nin açı­lış tö­re­ni­ne ka­tı­lan Fı­rat, par­ti­nin ha­len üye­si ve mil­let­ve­ki­li ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Ba­na ve­ri­le­cek her gö­re­ve ha­zı­rım. Ye­rel se­çim­ler­de de ak­tif gö­rev ala­ca­ğım, gö­re­cek­si­niz” de­di. Ta­ma­men sağ­lık prob­lem­le­ri se­be­biy­le gö­rev­den ay­rıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Fı­rat, ‘Baş­ba­ka­nın gö­re­ve de­vam et­me­niz ko­nu­sun­da tel­ki­ni ol­du mu?’ şek­lin­de­ki so­ru­yu şöy­le ce­vap­la­dı: “Her za­man ol­du, ama özel ri­cam se­be­biy­le çok ıs­rar­kâr ol­dum. Sağ ol­sun o da mü­sa­ade­yi bu­yur­du, izin ver­di.” Fı­rat, par­ti yö­ne­ti­mi­ne ge­ti­ri­len ye­ni isim­le­ri na­sıl de­ğer­len­dir­di­ği­nin so­rul­ma­sı üze­ri­ne de şun­la­rı söy­le­di, “Ab­dül­ka­dir Ak­su çok çok de­ne­yim­li olan bir ar­ka­da­şı­mız. Çok iyi so­nuç­la­rı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT