BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PKK’ya kar­şı ABD ve Bağ­dat’la iş bir­li­ği

PKK’ya kar­şı ABD ve Bağ­dat’la iş bir­li­ği

K. I­rak’ta ba­rı­nan bö­lü­cü te­rör ör­gü­tüy­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da Tür­ki­ye, I­rak ve ABD a­ra­sın­da üç­lü bir ko­mis­yon ku­rul­duIrak hü­kü­met söz­cü­sü Ali el-Dab­bağ, İHA mu­ha­bi­ri Sa­dık Kah­ra­man’a açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. > Sa­dık Kah­ra­man ­BAĞ­DAT İ­HA Te­rör ör­gü­tü PKK i­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da Was­hing­ton, An­ka­ra ve Bağ­dat a­ra­sın­da üç­lü bir ko­mis­yon ku­rul­du. İ­HA mu­ha­bi­ri­ne a­çık­la­ma­lar­da bu­lu­nan I­rak Baş­ba­ka­nı Nu­ri el-­Ma­li­ki’nin baş da­nış­ma­nı ve hü­kü­met söz­cü­sü A­li el-­Dab­bağ, geç­ti­ği­miz haf­ta An­ka­ra’da o­luş­tu­ru­lan hü­kü­met­ler a­ra­sı te­rör ko­mis­yo­nu­nun, 2 yıl ön­ce “PKK i­le mü­ca­de­le” i­çin ku­ru­lan ko­or­di­na­tör­lük­ten fark­lı bir ya­pı­da ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Ö­zel­lik­le ör­gü­tün ma­li kay­nak­la­rı­nın ke­sil­me­si i­çin da­ha ra­di­kal a­dım­la­rın a­tıl­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. Bu­na gö­re 14 E­kim’de Bağ­dat’ta Kürt li­der Me­sud Bar­za­ni i­le Tür­ki­ye’nin I­rak Ö­zel Tem­sil­ci­si Bü­yü­kel­çi Mu­rat Öz­çe­lik a­ra­sın­da ger­çek­le­şen i­ki­li gö­rüş­me­le­rin ilk ve son ol­du­ğu, bun­dan son­ra­ki PKK gö­rüş­me­le­rin­de Bağ­dat i­le Was­hing­ton’dan da he­yet­le­rin yer a­la­ca­ğı i­fa­de e­di­li­yor. “Geç­ti­ği­miz haf­ta ger­çek­le­şen An­ka­ra zi­ya­re­tim sı­ra­sın­da Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan i­le bu ko­nu­la­rı ma­sa­ya ya­tır­dık” di­yen A­li el-­Dab­bağ, söz ko­nu­su ko­mis­yo­nun 10 gün i­çin­de An­ka­ra’da top­la­na­ca­ğı­nı i­fa­de e­de­rek, “ABD, Tür­ki­ye ve Kürt yö­ne­ti­min­den ki­şi­le­rin de bu­lu­na­ca­ğı top­lan­tı­da PKK i­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da­ki a­na hat­lar ma­sa­ya ya­tı­rı­la­cak” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT