BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ak­tü­tün’de o­ku­la uy­du­dan in­ter­net

Ak­tü­tün’de o­ku­la uy­du­dan in­ter­net

Ak­tü­tün’de­ki o­ku­l, uy­du sis­te­mi sa­ye­sin­de in­ter­ne­te ka­vuş­tu.Geç­ti­ği­miz ay bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK’nın jan­dar­ma ka­ra­ko­lu­na yap­tı­ğı sal­dı­rı i­le gün­de­me ge­len Hak­ka­ri’nin Şem­din­li il­çe­si­ne bağ­lı Ak­tü­tün kö­yün­de­ki Jan­dar­ma Teğ­men Na­dir O­zan İl­köğ­re­tim O­ku­lu’na uy­du sis­tem­li in­ter­net bağ­lan­tı­sı ku­rul­du. İl­çe Mil­li E­ği­tim Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri, böl­ge­de­ki bü­tün köy ve mez­ra­a­lar­da­ki o­kul­la­ra da ay­nı sis­tem­le in­ter­net bağ­lan­tı­sı ku­ru­la­ca­ğı­nı a­çık­la­dı. Öğ­ren­ci­ler i­se, sü­rek­li te­rör o­lay­la­rıy­la a­nı­lan köy­le­rin­den in­ter­net a­ra­cı­lı­ğıy­la dün­ya­ya bağ­la­na­cak ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı di­le ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT