BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O­ba­ma a­bart­ma­la­rı...

O­ba­ma a­bart­ma­la­rı...

Bizim med­ya­da, ko­nu­la­rı abart­ma­dan ele al­mak ga­li­ba pek müm­kün ol­mu­yor!.. Son ola­rak ABD Baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Ba­rack Oba­ma hak­kın­da ya­zı­lıp çi­zi­len­le­re bak­tı­ğı­mız­da bu du­ru­mu net ola­rak gö­rü­yo­ruz. Ki­mi­le­ri işi o ka­dar ile­ri gö­tü­rü­yor ki... Ha­ya­tı­nın her­han­gi bir dö­ne­min­de; yo­lu Ame­ri­ka ile ke­siş­miş ba­zı mes­lek­taş­la­rı­mız, es­ki ye­ni anı­la­rı­nı mut­la­ka Oba­ma hi­kâ­ye­si ile ir­ti­bat­lan­dı­rıp ko­nu­yu iyi­ce iç­sel­leş­ti­ri­yor­lar.Bizim med­ya­da, ko­nu­la­rı abart­ma­dan ele al­mak ga­li­ba pek müm­kün ol­mu­yor!.. Son ola­rak ABD Baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Ba­rack Oba­ma hak­kın­da ya­zı­lıp çi­zi­len­le­re bak­tı­ğı­mız­da bu du­ru­mu net ola­rak gö­rü­yo­ruz. Ki­mi­le­ri işi o ka­dar ile­ri gö­tü­rü­yor ki... Ha­ya­tı­nın her­han­gi bir dö­ne­min­de; yo­lu Ame­ri­ka ile ke­siş­miş ba­zı mes­lek­taş­la­rı­mız, es­ki ye­ni anı­la­rı­nı mut­la­ka Oba­ma hi­kâ­ye­si ile ir­ti­bat­lan­dı­rıp ko­nu­yu iyi­ce iç­sel­leş­ti­ri­yor­lar. Ya­zı di­lin­de bir me­se­le­yi da­ha faz­la il­gi çe­ki­ci ha­le ge­tir­mek, işe bi­raz da duy­gu ve he­ye­can kat­mak vs. nor­mal­dir. Bu açı­dan ba­kın­ca, abar­tı­la­rı kıs­men an­la­yış­la kar­şı­la­mak müm­kün. Fa­kat du­ru­mun bu­nun da hay­li öte­si­ne taş­tı­ğı­nı da be­lirt­mek ge­re­ki­yor! Ni­te­kim bir mes­lek­ta­şı­mız, “San­ki Oba­ma Ken­ya­lı de­ğil de Kon­ya­lı...” di­ye tep­ki­sel bir ya­zı yaz­dı. Bir de Oba­ma’nın se­çil­miş ol­ma­sın­dan ötü­rü, se­vi­nen-se­vin­me­yen tar­tış­ma­sı çık­tı ba­şı­mı­za. Bu­ra­dan ha­re­ket­le ki­şi­le­rin de­mok­ra­si ve öz­gür­lük ala­nın­da­ki gra­do­la­rı be­lir­le­ni­yor iyi mi! Ba­ka­lım bu tu­haf atış­ma­lar ne­re­ye ka­dar tır­ma­na­cak? Bu ara­da Van Gö­lü Ca­na­va­rı ef­sa­ne­sin­den son­ra, Van’da Ba­rack Oba­ma için ya­pı­lan et­kin­lik­ler de, her­hal­de bu ili­mi­zin tu­riz­mi­ni pat­la­ta­cak(!) bir so­nu­ca doğ­ru gi­di­yor! Yal­nız med­ya­da çı­kan ha­ber­ler ol­duk­ça ka­fa ka­rış­tı­rı­cı... Ki­mi­ne gö­re tam kırk dört ta­ne “kur­ban” ke­sil­miş (Oba­ma ABD’nin 44’ün­cü Baş­ka­nı...), ba­zı ha­ber­le­re gö­re ise bu ga­ra­bet he­nüz ger­çek­leş­me­miş, ya­ni ko­yun­la­rın ke­sil­me­si­ne ka­rar ve­ril­miş ama, her­hal­de za­ma­nı bek­le­ni­yor. Van’ın is­mi­ni dün­ya­ya bir bi­çim­de du­yur­mak cin­li­ği de­ğil­se şa­yet, böy­le uçuk-ka­çık ha­ber­le­rin mak­sa­dı­nı an­la­mak ke­sin­lik­le im­kan­sız... Ba­rack Oba­ma’nın, dün­ya­nın ha­len bir nu­ma­ra­lı ül­ke­si olan Ame­ri­ka’ya baş­kan se­çil­me­si­ni, el­bet­te kü­çüm­sü­yor de­ği­liz. Bu­nun ne den­li önem­li bir olay ol­du­ğu­nu ve ABD için ifa­de et­ti­ği de­ği­şi­min bü­yük­lü­ğü­nü, biz de ken­di ba­kış açı­mız­dan bu kö­şe­de di­le ge­tir­dik. An­cak ABD’nin de bir “es­tab­lish­ment”ı, ya­ni KU­RU­LU DÜ­ZE­Nİ ol­du­ğu­nu, bu dü­ze­nin baş­kan se­çi­len ki­şi­nin ni­te­lik­le­ri­ne gö­re as­la de­ğiş­me­ye­ce­ği­ni, de­ğiş­ti­ri­le­me­ye­ce­ği­ni unut­ma­ya­lım. Ki, bu dü­ze­ne ay­kı­rı ha­re­ket et­me­ye kal­kı­şan ki­mi baş­kan­la­rın ya or­ta­dan kal­dı­rıl­dı­ğı­nı (Har­ding, Ken­nedy) ve­ya bir şe­kil­de is­te­nen çiz­gi­ye ge­ti­ril­di­ği­ni (Clin­ton) ABD ta­ri­hin­den bi­li­yo­ruz!.. Şu hal­de Ba­rack Oba­ma ki­şi­lik ola­rak ne ka­dar ka­bi­li­yet­li olur­sa ol­sun, ha­re­ket ala­nı ön­ce­lik­le “KU­RU­LU DÜ­ZEN”in kır­mı­zı çiz­gi­le­ri ile sı­nır­lı­dır. İkin­ci ola­rak da hem iç hem dış si­ya­set den­ge­le­ri, si­ya­hi baş­ka­nın işi­ni çok zor­laş­tı­ra­cak bir tab­lo çi­zi­yor. Bir sü­re son­ra va­tan­daş­la­rı, (Sa­yın Baş­kan par­lak laf­la­ra kar­nı­mız tok, sen bi­ze iş ve aş­tan ha­ber ver...) di­ye­cek­tir. Bir de dü­ğüm­len­miş dün­ya me­se­le­le­ri var ta­bi­i. Ba­ka­lım bu me­se­le­le­re yak­laş­ma­da Ame­ri­kan ‘es­tab­lish­ment’i Oba­ma’ya ne ka­dar ya­kın du­ra­cak... Özet­ler­sek: Oba­ma ne Van­lı, ne Kon­ya­lı, ne su­per­man!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT