BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye’nin yar­dım e­li dün­ya­ya u­zan­dı

Tür­ki­ye’nin yar­dım e­li dün­ya­ya u­zan­dı

Tür­ki­ye, Av­ru­pa, Or­ta Do­ğu, Gü­ney ve Or­ta As­ya, U­zak Do­ğu ve Af­ri­ka’da 103 ül­ke­ye bir­çok ko­nu­da des­tek ve­ri­yor> Şük­ran KA­BAN AN­KA­RA Tİ­KA ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan Tür­ki­ye Kal­kın­ma Yar­dım­la­rı 2007 Ra­po­ru’na gö­re, Tür­ki­ye 2007 yı­lın­da kal­kın­ma yar­dı­mı alan ül­ke­ler lis­te­sin­de yer alan 103 ül­ke­ye yar­dım yap­tı. Tür­ki­ye’nin yap­tı­ğı yar­dım­la­rın mik­ta­rı ise 544 mil­yon do­lar ola­rak ger­çek­leş­ti. Tür­ki­ye ay­rı­ca OECD - DAC kal­kın­ma yar­dı­mı ala­bi­len ül­ke­ler lis­te­sin­de yer al­ma­yan da­ha ge­liş­miş 14 ül­ke ile ge­liş­miş ül­ke­ler­de yer­le­şik 17 ay­rı top­lu­lu­ğa da top­lam 86.45 mil­yon do­lar­lık yar­dım ger­çek­leş­tir­di. EN ÇOK YAR­DIM AF­GA­NİS­TAN’A Tür­ki­ye’nin yap­tı­ğı kal­kın­ma yar­dım­la­rı sı­ra­la­ma­sın­da ilk sı­ra­yı Af­ga­nis­tan al­dı. Tür­ki­ye, Af­ga­nis­tan’a 71.61 mil­yon do­lar­lık yar­dım­da bu­lun­du. Af­ga­nis­tan’ın ye­ni­den ima­rı prog­ra­mı kap­sa­mın­da War­dak ilin­de ku­ru­lan il imar eki­bi­nin fa­ali­yet­le­ri, ba­rı­şı ya­pı­lan­dır­ma ope­ras­yon­la­rı kap­sa­mın­da bu ül­ke­de bu­lu­nan Türk bir­lik­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la ya­pı­lan kat­kı­lar ve sı­ğın­ma­cı­la­ra ya­pı­lan des­tek­ler ne­ti­ce­sin­de Af­ga­nis­tan ilk sı­ra­ya otur­du. İkin­ci sı­ra­da 69.56 mil­yon do­lar ile Kır­gı­zis­tan, üçün­cü sı­ra­da ise 46.68 mil­yon do­lar ile Irak yer al­dı. 17 BİN ÖĞ­REN­Cİ­YE DES­TEK Tür­ki­ye, kal­kın­ma yar­dı­mı gö­tür­dü­ğü ül­ke­ler­de 342 mil­yon do­lar­lık tek­nik iş bir­li­ği ve pro­je-prog­ram yar­dı­mı ger­çek­leş­tir­di. Bu yar­dım­lar­da en bü­yük pa­yı ise 289 mil­yon do­lar ile sos­yal alt ya­pı hiz­met­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si ça­lış­ma­la­rı yer al­dı. Sos­yal alt ya­pı hiz­met­le­ri kap­sa­mın­da 17 bin 914 öğ­ren­ci­nin eği­ti­mi­ne kat­kı sağ­lan­dı. Öğ­ren­ci­le­rin eği­ti­mi için ise 2 bin 104 öğ­re­tim gö­rev­li­si gö­rev­len­di­ril­di. Yi­ne sos­yal alt ya­pı­la­rın ge­liş­ti­ril­me­si ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da su ve su hij­ye­ni ala­nın­da da önem­li ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­ti­ril­di. Af­ga­nis­tan’da 21 su ku­yu­su, bir su de­po­su, bir de su fil­tre is­tas­yo­nu ya­pıl­dı. Eti­yop­ya’da 21, Su­dan’da 4, Mo­ğo­lis­tan’da 3 ve Irak’ta bir su ku­yu­su açıl­dı. Ko­so­va’da 3 su de­po­su ya­pı­lır­ken, 2 su isa­le hat­tı, bir de de­re ıs­la­hı ça­lış­ma­sı ta­mam­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT