BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bombacılar yakalandı

Bombacılar yakalandı

Polisin bir büyük başarısı daha... İs­tih­ba­rat e­kip­le­ri, İz­mir’de p­lan­la­nan kan­lı ey­le­mi ger­çek­leş­me­den ön­le­di. Bom­ba­cı te­rö­rist i­le o­na yar­dım e­den 2 ki­şi kıs­kıv­rak ya­ka­lan­dı.PKK te­rör ör­gü­tü­nün kır­sal ke­si­min­de bom­ba­lı su­i­kast e­ği­ti­mi al­dık­tan son­ra ey­lem­de bu­lun­mak ü­ze­re İz­mir’e ge­len “Hu­gir” kod ad­lı N.K. (24) i­le bu­na yar­dım ve ya­tak­lık e­den V.G (25) ve İ.K. (24), Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be­si ve İs­tih­ba­rat Şu­be­si ta­ra­fın­dan Ga­zi­e­mir’de ya­ka­lan­dı. O­pe­ras­yon­da bir ku­tu i­çe­ri­si­ne dü­ze­ne­ği ha­zır­lan­mış p­las­tik pat­la­yı­cı da e­le ge­çi­ril­di. N.K i­le ar­ka­daş­la­rı V.G ve İ.K sor­gu­lan­mak ü­ze­re Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü’ne gö­tü­rül­dü. 3 zan­lı­nın ya­ka­lan­dı­ğı o­pe­ras­yo­nun ar­dın­dan, çev­re­de o­tu­ran va­tan­daş­la­rın bal­kon­la­rı­na Türk bay­ra­ğı as­tı­ğı ve po­lis­le­ri al­kış­la­dı­ğı göz­len­di. Ya­ka­la­nan 3 ki­şi­den i­ki­si­nin PTT’de ça­lış­tı­ğı or­ta­ya çı­kar­ken, po­lis, bom­ba­lı ey­le­min 3 gün son­ra İz­mir’e ge­le­cek o­lan Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’a yö­ne­lik o­lup ol­ma­dı­ğı­nı a­raş­tı­rı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT