BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kı­zı ka­çı­rırken ba­ba­sı­nı öldürdü

Kı­zı ka­çı­rırken ba­ba­sı­nı öldürdü

E­la­zığ’da bir genç, ka­çır­mak is­te­di­ği kı­zın ba­ba­sı­nı av tü­fe­ğiy­le vu­ra­rak öl­dür­dü. Zan­lı, tü­fe­ğin yan­lış­lık­la a­teş al­dı­ğı­nı ö­ne sür­dü> Ke­nan Şen­ge­zer ELA­ZIĞ (İHA) Ela­zığ’ın Ka­ra­ko­çan il­çe­sin­de bir şa­hıs av tü­fe­ğiy­le vu­ru­la­rak öl­dü­rül­dü. Ka­çı­rı­lan kı­zı­nı kur­tar­mak is­ter­ken vu­ru­lan yaş­lı adam olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, zan­lı tu­tuk­lan­dı. Olay ön­ce­ki gün Ka­ra­ko­çan il­çe­si Baz­la­ma kö­yün­de mey­da­na gel­di, Hay­van­la­rı­nı ot­lat­ma­ya gi­den Zül­fü Ak­de­niz’le (57) kı­zı­nın ya­nı­na ge­len Y.U. ad­lı genç, kı­zı ka­çır­mak is­te­di. Kı­zı­nın ka­çı­rıl­ma­sı­na kar­şı ko­yan Zül­fü Ak­de­niz, Y.U. ta­ra­fın­dan av si­la­hı ile vu­rul­du. Ta­lih­siz ba­ba olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, Y.U. şok ge­çi­ren kı­zı ala­rak kaç­ma­ya ça­lış­tı. Ka­çı­rı­lan kı­zın ba­ğı­ra­rak yar­dım is­te­me­si üze­ri­ne köy­lü­ler du­ru­mu fark edin­ce, Y.U. kı­zı bı­ra­kıp ka­ça­rak Çı­tak kö­yün­de­ki evin­de sak­lan­dı. Ope­ras­yon­la ya­ka­la­nan zan­lı mah­ke­me­ce tu­tuk­lan­dı. Ka­til zan­lı­sı Y.U.’nun ilk ifa­de­sin­de, “Zül­fü Ak­de­niz’e kı­zı­nı ka­çır­mak is­te­di­ği­ni söy­le­di­ği­ni, si­la­hın yan­lış­lık­la ateş al­dı­ğı­nı” be­lirt­ti­ği öğ­re­nil­di.
Kapat
KAPAT